دوره و شماره: دوره 20، شماره 2 - شماره پیاپی 39، بهمن 1401، صفحه 1-234 
ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس ناسازواری در روابط عاشقانه

صفحه 207-220

10.22070/cpap.2022.14857.1116

بهاره محمدی؛ پرویز آزادفلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ حجت‌اله فراهانی