بهبود کیفیت خواب و خلق و خوی بدنسازان با ماساژدرمانی پس از تمرین ورزشی شدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه : کاهش کیفیت خواب و تغییرات منفی خلق­ و خوی ورزشکاران در پی استرس ناشی از تمرینات شدید ورزشی، کاهش سطح عملکرد و کیفیت زندگی آن­ها را به همراه دارد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ماساژدرمانی پس از تمرین ورزشی شدید بر کیفیت خواب و خلق­وخوی بدنسازان بود.
روش : مطالعه حاضر شامل دو گروه کنترل (15=n) و تجربی (15=n) از مردان بدنساز بود که به مدت 4 هفته (هفته­ای 3 جلسه) برنامه تمرین ورزشی را با شدت 90-80 درصد قدرت بیشینه انجام می­دادند. هرجلسه تمرین شامل انجام 8 حرکت در قالب 5-3 نوبت و 4-6 تکرار از هر حرکت بود. در پایان هر جلسه گروه کنترل بصورت فعال و گروه تجربی با دریافت 15دقیقه ماساژ مرحله سردکردن را انجام می­دادند. آزمودنی­ها پرسشنامه حالات خلقی برونل (برومز) و سنجش کیفیت خواب پیتزبورگ را در دو مرحله تکمیل کردند. داده ­های جمع­ آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد.
نتایج : یافته ­های به دست آمده نشان داد کیفیت خواب آزمودنی­ها در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بهبود یافته (001/0=P) و ماساژدرمانی پس از هر جلسه تمرین قدرتی شدید به مدت 4 هفته تاثیرمثبتی بر مولفه­های خلقی بدنسازان داشته است (001/0=P).
بحث و نتیجه‏ گیری : با توجه به پایین بودن کیفیت خواب و سطح بالاتر خلقیات منفی بخصوص پس از تمرینات شدید در بین ورزشکاران و نیز ارتباط این عوامل با کیفیت زندگی و عملکرد ورزشی آن­ها نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد استفاده از ماساژدرمانی پس از تمرین ورزشی می­تواند راهکار موثری در بهبود کیفیت خواب و خلقیات ورزشکاران (بخصوص بدنسازان) باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement in Quality of Sleep and Mood in Bodybuilders With Massage Therapy After Strenuous Training

نویسندگان [English]

 • Esmail Nasiri 1
 • Somayeh Ashrafi 2
 • Maryam Khalesi 1
1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
2 MSc, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Decreased quality of sleep and negative changes in athletes' moods following the stress of strenuous training, reduced their performance and quality of life. Therefore, this study aims to examine the effect of massage therapy following intense exercise training on the quality of sleep and mood status in bodybuilders.
Method: The present study included two control (n=15) and experimental (n=15) groups of male bodybuilders who performed the exercise program with an intensity of 80-90% of maximum strength for 4 weeks (3 sessions per week). They gave Each training session consisted of performing 8 movements in the form of 3-5 turns and 4-6 repetitions of each movement. At the end of each session, the control group actively and the experimental group received 15 minutes of massage and performed the cooling phase. Subjects completed Brunel Mood Scale (BRUMS) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) in two stages. The collected data were analyzed using SPSS and Analysis of Covariance.
Result: The results indicated that the sleep quality of the subjects in the experimental group improved compared to the control group (P = 0.001). In addition, it was shown that massage therapy after each session of strenuous training is an effective factor in improving the mood of bodybuilders (P = 0.001).
Discussion and conclusion: Considering the low quality of sleep and the higher level of negative moods, especially after intense training among athletes, and also the relationship of these factors with their quality of life and athletic performance, the results of the present study show that the use of massage therapy after  training can be an effective way to improve sleep quality and mood of athletes (especially bodybuilders).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sleep Quality
 • Mood
 • Massage
 • Strenuous Training
 • Bodybuilder
 1. Li C, Kee YH, Lam LS. Effect of brief mindfulness induction on university athletes’ sleep quality following night training. Frontiers in psychology. 2018; 9: 508.
 2. Kazemizadeh V, Behpour N. The Effect of Sleep Deprivation on Quality of Life of Sport Science Students. 2020; 18(2): 189-198.
 3. Okun ML, Mancuso RA, Hobel CJ, Schetter CD, Coussons-Read M. Poor sleep quality increases symptoms of depression and anxiety in postpartum women. Journal of behavioral medicine. 2018. 41(5): 703-710.
 4. Saghir Z, Syeda JN, Muhammad AS, Abdalla THB. The amygdala, sleep debt, sleep deprivation, and the emotion of anger: a possible connection? Cureus. 2018; 10(7).
 5. Hoshikawa M, Uchida S, Hirano Y. A subjective assessment of the prevalence and factors associated with poor sleep quality amongst elite Japanese athletes. Sports medicine-open. 2018; 4(1): 1-13.
 6. Clemente FM, Mendes B, Bredt SDGT, Praça GM, Silvério A, Carriço S, Duarte E. Perceived training load, muscle soreness, stress, fatigue, and sleep quality in professional basketball: a full season study. Journal of human kinetics. 2019; 67: 199.
 7. Gupta L, Morgan K, Gilchrist S. Does elite sport degrade sleep quality? A systematic review. Sports Medicine. 2017; 47(7): 1317-1333.
 8. Venter RE. Role of sleep-in performance and recovery of athletes: a review article. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 2012; 34(1): 167-184.
 9. Litwic-Kaminska K, Kotysko M. Sleep quality of student athletes and non-athletes-the role of chronotype, stress and life satisfaction. Sleep Science. 2020. 13(4): 249.
 10. Lim ST, Kim DY, Kwon HT, Lee E. Sleep quality and athletic performance according to chronotype. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. 2021; 13(1): 1-7.
 11. Doherty R, Madigan SM, Nevill A, Warrington G, Ellis JG. The sleep and recovery practices of athletes. Nutrients. 2021); 13(4): 1330.
 12. Andrade A, Bevilacqua G, Casagrande P, Brandt R, Coimbra D. Sleep quality associated with mood in elite athletes. The Physician and Sports Medicine. 2019; 47(3): 312-317.
 13. Andrade A, Bevilacqua GG, Coimbra DR, Pereira FS, Brandt R. Sleep quality, mood and performance: a study of elite Brazilian volleyball athletes. Journal of sports science & medicine. 2016; 15(4): 601.
 14. Lastella M, Roach GD, Halson SL, Sargent C. Sleep/wake behaviours of elite athletes from individual and team sports. European journal of sport science. 2015; 15(2): 94-100.
 15. Schilz M, Leach L. Knowledge and Perception of Athletes on Sport Massage Therapy (SMT). International journal of therapeutic massage & bodywork. 2020; 13(1): 13.
 16. Haas C, Butterfield TA, Abshire S, Zhao Y, Zhang X, Jarjoura D, Best TM. Massage timing affects postexercise muscle recovery and inflammation in a rabbit model. Medicine and science in sports and exercise. 2013; 45(6): 1105.
 17. Portillo-Soto A, Eberman LE, Demchak TJ, Peebles C. Comparison of blood flow changes with soft tissue mobilization and massage therapy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2014; 20(12): 932-936.
 18. Kargarfard M, Lam ET, Shariat A, Shaw I, Shaw BS, Tamrin SB. Efficacy of massage on muscle soreness, perceived recovery, physiological restoration and physical performance in male bodybuilders. Journal of sports sciences. 2016; 34(10): 959-965. Schilz M, Leach L. Knowledge and Perception of Athletes on Sport Massage Therapy (SMT). International journal of therapeutic massage & bodywork. 2020; 13(1): 13.
 19. Zainuddin Z, Newton M, Sacco P, Nosaka K. Effects of massage on delayed-onset muscle soreness, swelling, and recovery of muscle function. Journal of athletic training. 2005; 40(3): 174.
 20. Terry PC, Lane AM, Fogarty GJ. Construct validity of the Profile of Mood States—Adolescents for use with adults. Psychology of sport and exercise. 2003; 4(2): 125-139.
 21. McNair DM, Lorr M, Droppleman LF. EdITS Manual for the Profile of Mood States (POMS). Educational and industrial testing service. 1992.
 22. Shahbazi M, Tahmasebi Boroujeni S, Motasharee E. Determination of factorial validity and reliability of person version of test of performance strategies-2 (TOPS-2). Motor Behavior. 2014; 6(17): 15-42.
 23. Mahdizadeh S, Salari MM, Ebadi A, Aslani J, Naderi Z, Avazeh A, Abbasi S. Relationship between sleep quality and quality of life in chemical warfare victims with bronchiolitis obliterans referred to Baqiyatallah hospital of Tehran, Iran. Payesh (Health Monitor). 2011; 10(2): 265-271.
 24. Cheraghbeigi N, Modarresi M, Rezaei M, Khatony A. Comparing the effects of massage and aromatherapy massage with lavender oil on sleep quality of cardiac patients: a randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2019 May 1;35:253-8.
 25. Ghavami H, Shamsi SA, Abdollahpoor B, Radfar M, Khalkhali HR. Impact of hot stone massage therapy on sleep quality in patients on maintenance hemodialysis: A randomized controlled trial. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2019;24.
 26. O’DONNELL SH, Driller MW. Sleep-hygiene education improves sleep indices in elite female athletes. International Journal of Exercise Science. 2017;10(4):522.
 27. Mehrabian T, Rahmani F, Hemmati A. The Mediating Role of the DSM-5 Presented Personality Traits in the Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy on Insomnia Disorder in Students of the University of Kurdistan. Clinical Psychology and Personality. (2020); 17(1): 101-109.
 28. Juliff LE, Halson SL, Hebert JJ, Forsyth PL, Peiffer JJ. Longer sleep durations are positively associated with finishing place during a national multiday netball competition. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2018; 32(1): 189-194.
 29. O’Donnell S, Beaven CM, Driller MW. From pillow to podium: a review on understanding sleep for elite athletes. Nature and science of sleep. 2018;10:243.
 30. Brandt R, Bevilacqua GG, Andrade A. Perceived sleep quality, mood states, and their relationship with performance among Brazilian elite athletes during a competitive period. Journal of strength and conditioning research. 2017; 31(4): 1033-1039.
 31. Bender PU, da Luz CM, Feldkircher JM, Nunes GS. Massage therapy slightly decreased pain intensity after habitual running, but had no effect on fatigue, mood or physical performance: a randomised trial. Journal of physiotherapy. 2019 Apr 1;65(2):75-80.
 32. Romyn G, Robey E, Dimmock JA, Halson SL, Peeling P. Sleep, anxiety and electronic device use by athletes in the training and competition environments. European journal of sport science. 2016. 16(3): 301-308.
 33. Peake JM, Neubauer O, Della Gatta PA. Nosaka K. Muscle damage and inflammation during recovery from exercise. Journal of applied physiology. 2017; 122(3): 559-570.
 34. Saracino PG, Saylor HE, Hanna BR, Hickner RC, Kim JS, Ormsbee MJ. Effects of Pre-Sleep Whey vs. Plant-Based Protein Consumption on Muscle Recovery Following Damaging Morning Exercise. Nutrients. 2020; 12(7): 2049.
 35. Cerqueira É, Marinho DA, Neiva H P, Lourenço O. Inflammatory effects of high and moderate intensity exercise-A systematic review. Frontiers in physiology. 2020; 10: 1550.
 36. Rockstrom MD, Chen L, Taishi P, Nguyen JT, Gibbons CM, Veasey SC, Krueger JM. Tumor necrosis factor alpha in sleep regulation. Sleep medicine reviews. 2018; 40: 69-78.
 37. Corrêa HL, Moura SRG, Neves RVP, Tzanno-Martins C, Souza MK, Haro AS, et aL. Resistance training improves sleep quality, redox balance and inflammatory profile in maintenance hemodialysis patients: a randomized controlled trial. Scientific Reports. 2020; 10(1): 1-10.
 38. Lasselin J, Lekander M, Axelsson J, Karshikoff B. Sex differences in how inflammation affects behavior: what we can learn from experimental inflammatory models in humans. Frontiers in neuroendocrinology. 2018; 50: 91-106.
 39. Lastella M, Lovell GP, Sargent C. Athletes' precompetitive sleep behaviour and its relationship with subsequent precompetitive mood and performance. European journal of sport science. 2014; 14(1): 123-S130.
 40. Leeder J, Glaister M, Pizzoferro K, Dawson J, Pedlar C. Sleep duration and quality in elite athletes measured using wristwatch actigraphy. Journal of sports sciences. 2012; 30(6): 541-545.
 41. Robey E, Dawson B, Halson S, Gregson W, Goodman C, Eastwood P. Sleep quantity and quality in elite youth soccer players: a pilot study. European journal of sport science. 2014. 14(5): 410-417.
 42. Crane JD, Ogborn DI, Cupido C, Melov S, Hubbard A, Bourgeois JM, Tarnopolsky MA. Massage therapy attenuates inflammatory signaling after exercise-induced muscle damage. Science translational medicine. 2012; 4(119): 119ra13-119ra13.
 43. Malekshahi F, Aryamanesh F, Fallahi S. The effects of massage therapy on sleep quality of patients with end-stage renal disease undergoing hemodialysis. Sleep and Hypnosis. 2018; 20: 91-95.
 44. Rezazadeh A, Talebi N. Relationship Between Emotion Regulation and Health-Related Level of Physical Fitness in Tehran Firefighters. Journal of Clinical Psychology & Personality. 2021; 19(2). 17-24