محاسبه و توجیه حجم نمونه در پژوهش های علوم روانشناختی:باکاربرد نرم افزار G*Power

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه روان شناسی ، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

محاسبه حجم نمونه ی مناسب ، توجیه آن و تحلیل توان در پژوهش های علوم روان شناختی دشوار است. فرایند تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول ، بدون یک پیشینه آماری قوی دشوار است.میزان اطلاع دهندگی یک پژوهش بستگی به این توجیه دارد. هرچه میزان داده های گردآوری شده فزون تر شود، پژوهش مورد نظر با توجه به اهداف استنباطی که دارد، اطلاع دهندگی بیشتری خواهد داشت در این مقاله ابتدا به مرور مفاهیم پایه و سپس به معرفی خلاصه نرم افزار G*Power در تحلیل توان و تعیین حجم نمونه پرداخته شد. در پایان سه مثال کاربردی برای تعیین حجم نمونه همراه با مراحل اجرای نرم افزار آنها آوررده شد. نرم افزار G*Power به سادگی از تعیین حجم نمونه و تحلیل توان برای تمامی روش های آماری پشتیبانی می کند. از جمله این روشها آزمون دقیق،آزمونهای تی، آزمونهای اف ،آزمون های کای- اسکویر وآزمون های زی . هریک از این خانواده آزمونها شامل روش های آماری زیادی هستند. این نرم افزار، نرم افزاری کاربر پسند و مفید برای برآورد حجم نمونه و تحلیل توان در پژوهش های علوم روان شناختی است.این مقاله بینشی برای پژوهشگر روانشناختی فراهم می آورد به گونه ای که او بتواند این نرم افزار را برای دیگر روشهای آماری نیز به کار ببرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation and Justification of Sample Size in Researches of Psychological Sciences: Application of G*Power Software

نویسندگان [English]

  • hojjatollah farahani 1
  • Rasol RoshanChesli 2
1 Assistant Professor, Department of psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Appropriate sample size calculation, its justification, and power analysis are too 
difficult in psychological sciences. The process of sample size calculation and power 
analysis using statistical formulas, especially without any background is too difficult. 
The informativeness of research depends on this justification. The more collected 
data, the more informativeness according to its inferential goals. In this paper, basic 
concepts have been discussed and then, G*Power software was briefly introduced 
for sample size determinations and power analysis. Briefly, 3 practical examples of 
the sample size calculations using this software were finally introduced. This 
software supports sample size calculation and power analysis for various statistical 
methods including exact test, t-tests, F-tests, Chi-Square tests, and Z-tests, each of 
these family tests includes many statistical tests. This software is user-friendly and 
useful software for estimating sample size and power analysis in psychological 
science research. This paper provides insight for a psychological researcher and it 
will make the researcher able to apply this software to other statistical tests

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect Size
  • Psychology؛ Sample Size؛ Power Analysis؛ Software
1-Kang H. Statistical messages from ARRIVE 
2.0 guidelines. Korean J Pain 2021; 34:1-3. 
https://doi.org/10.3344/kjp.2021. 34.1.1
2-Kang H. Sample size determination for 
repeated measures design using G Power 
software. Anesth Pain Med 2015; 10:6-15. 
https://doi.org/10.17085/apm.2015.10.1.6
3- Moher D, Dulberg CS, Wells GA. Statistical 
power, sample size, and their reporting in 
randomized controlled trials. JAMA 1994;
272:122-124. 
4-Ko MJ, Lim CY. General considerations for 
sample size estimation in animal study. Korean J 
Anesthesiol 2021; 74:23-29.
4-International Committee of Medical Journal 
Editors. Uniform requirements for manuscripts 
submitted to biomedical journals. JAMA 1997;
277:927-934. https://doi.org/10.1001/jama.277.
11.927