ارزیابی مقدماتی بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر مدل طرح‌واره درمانی، خودشفقتی و تنظیم هیجان در رفتارهای مرتبط با سلامت قلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کاندید دکتری روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

2 دانشیار روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: پژوهش‌های کمی مدل‌های یکپارچه‌نگر را در بستر بیماری‌های مزمن از جمله بیماری قلبی- عروقی بررسی کرده‌اند. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتی بسته آموزشی مبتنی بر مدل طرح‌واره‌ درمانی، خودشفقی و تنظیم هیجان در رفتارهای مرتبط با سلامت قلب بوده است. روش: تعداد 3 نفر در یک مطالعه آزمایشی تک‌موردی انتخاب شدند و طی 15 جلسه، بسته آموزشی مبتنی بر مدل پژوهش را دریافت کردند. شرکت‌کننده‌ها به مقیاس رفتار سلامت وابسته به قلب (سانگ و همکاران، 2018)، پرسش‌نامه خودشفقتی (نف، 2003)، پرسش‌نامه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-S3) و مقیاس تنظیم هیجان (گروس و جان، 2003) پاسخ دادند. داده‌ها به‌وسیله تحلیل نموداری و دیداری و شاخص‌های درصد بهبودی، درصد کاهش و اندازه اثر کوهن تحلیل شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد درصد بهبودی شرکت‌کننده‌های اول، دوم و سوم در ارزیابی مجدد به‌ترتیب برابر با 40، 38 و 43 درصد، فرونشانی برابر با 46، 46 و 45 درصد، خودشفقتی برابر با 41، 34 و 41 درصد و رفتارهای مرتبط با سلامت قلب برابر با 32، 33 و 35 درصد بوده است. همین‌طور درصد کاهش شرکت‌کننده‌های اول، دوم و سوم در ارزیابی مجدد به‌ترتیب برابر با 67، 62 و 76 درصد، فرونشانی برابر با 32، 32 و 31 درصد، خودشفقتی برابر با 68، 51 و 69 درصد و رفتارهای مرتبط با سلامت قلب برابر با 47، 50 و 54 درصد بوده است. اندازه اثر متغیر ارزیابی مجدد برای شرکت‌کننده اول، دوم و سوم به‌ترتیب برابر با 91/0-، 79/0- و 80/0-، فرونشانی برابر با 83/0، 91/0 و 93/0، خودشفقتی برابر با 78/0-، 86/0- و 90/0- و رفتارهای مرتبط با سلامت قلب برابر با 83/0-، 75/0- و 87/0- بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، بسته آموزشی مبتنی بر مدل طرح‌واره درمانی، تنظیم هیجان و خودشفقتی را می‌توان در جهت بهبود رفتارهای مرتبط با سلامت قلب به‌کارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preliminary Evaluation of the Transdiagnostic Educational Package based on the Schema Therapy, Self-Compassion and Emotion Regulation Model in Cardiac Health-Related Behaviors

نویسندگان [English]

 • Ahmad Amiri Pijakelai 1
 • Mehdi Akbari 2
 • Shahram MohammadKhani 2
 • Jafar Hasani 3
1 Ph.D. Candidate in Health Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor in clinical Psychology, Department of Clinical Psychology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran .
3 Kharazmi University
چکیده [English]

Introduction: Few studies have examined integrative models in the context of chronic diseases including cardiovascular disease. In this context, the aim of the present study was the preliminary evaluation of the transdiagnostic educational package based on the schema therapy model, self-compassion model, and emotion regulation model in cardiac health-related behaviors.
 
Method: 3 people were selected in a single-case pilot study and received an intervention package based on the research model during 15 sessions. Participants responded to the cardiac health behavior scale (Song et al., 2018), Self-Compassion Questionnaire (Neff, 2003), Young's Early Maladaptive Schemas Questionnaire (YSQ-S3), and Emotion Regulation Scale (Gross and John, 2003). The data were analyzed by visual analysis of graphs analysis, indicators of recovery percentage, reduction percentage, and Cohen's effect size.
Results: The findings showed that the recovery percentage of the first, second, and third participants in the reappraisal respectively was 40, 38, and 43 percent, suppression was 46, 46, and 45 percent, self-compassion was 41, 34, and 41 percent and cardiac health-related behaviors were 32, 33 and 35 percent.
Results: also, the reduction percentage of the first, second, and third participants in reappraisal respectively was 67, 62, and 76 percent, suppression was 32, 32, and 31 percent, self-compassion was 68, 51, and 69 percent, and cardiac health-related behaviors were 47, 50 and 54 percent.
The effect size of the reappraisal for the first, second, and third participants was -0.91, -0.79 and -0.80 respectively, suppression was 0.83, 0.91, and 0.93, self-compassion was -0.78, -0.86 and -0.90 and cardiac health related-behaviors were -0.83, -0.75 and -0.87.
Discussion and Conclusion: According to the findings supporting the proposed model, the transdiagnostic educational package based on schema therapy, emotion regulation, and self-compassion model can be used to improve cardiac health-related behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiac Health-Related Behaviors
 • Early Maladaptive Schemas
 • Emotion Regulation
 • Self-Compassion
 1. Shen R, Zhao N, Wang J, Gao P, Shen Sh, Liu D et al. Association between level of depression and coronary heart disease, stroke risk and all-cause and cardiovascular mortality: Data from the 2005–2018 National Health and Nutrition Examination Survey. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2022; 9:954563: 1-15.
 2. Ganatra S, Dani S S, Shah S, Asnani A, Neilan T G, Lenihan D et al. Management of Cardiovascular Disease During Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic. Trends in Cardiovascular Medicine, 2020; 30 (6): 315-325.
 3. Hwang W J, Kang S J. Interventions to Reduce the Risk of Cardiovascular Disease among Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020; 17: 1-16.
 4. هداوند سیری، فاطمه، خلیلی، داود، هاشمی نظری، سعید، استوار، افشین، مهدوی، علیرضا. پایبندی شرکت‌کنندگان برنامه ایراپن به مراجعات منظم بای کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی در مراکز بهداشتی درمانی. مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، 1399؛ 22 (3): 126-116.
 5. حاتمیان، پیمان، ویسمرادی، مهین، ظهیری، مریم، کرمی، جهانگیر. پیش‌بینی رفتارهای مرتبط با سلامت قلب بر اساس سبک‌های دل‌بستگی و خودکارآمدی. پژوهش پرستاری، 1398؛ ۱۴ (۲): ۴۳-۳۸.
 6. Song R, Oh H, Ahn S, Moorhead S. Validation of the cardiac health behavior scale for Korean adults with cardiovascular risks or diseases. Applied Nursing Research. 2018; 39: 252–258.
 7. Dzaye O, Adelhoefer S, Boakye E, Blaha M J. Cardiovascular-related health behaviors and lifestyle during the COVID-19 pandemic: An infodemiology study. American Journal of Preventive Cardiology. 2021; 5: 100148.
 8. محمدیاری، سجاد، عبدی، شیوا، بختیاری، علی. تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی کم‌حجم با شدت بالا برخی شاخص‌های پیشگویی‌کنندة بیماری‌های قلبی- عروقی در مردان دارای اضافه‌وزن. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، 1398؛ 11 (2): 143-133.
 9. Gao W, Wang F, Wang S, Zhang D. Effect of cognitive behavioral therapy for heart failure, A systematic review protocol of randomized controlled trial. Medicine. 2019; 98: 33 - p e16803.
 10. Loucks E B, Schuman-Olivier Z, Britton W B, Fresco D M, Desbordes G et al. Mindfulness and Cardiovascular Disease Risk: State of the Evidence, Plausible Mechanisms, and Theoretical Framework. Curr Cardiol Rep. 2015; 17 (12): 112.
 11. D’Onofrio J. Examining Early Maladaptive Schemas, Depression, And Health Behaviors. A Thesis Submitted to the Department of Psychology College of Science and Mathematics In partial fulfillment of the requirement for the degree of Master of Arts in Clinical Psychology at Rowan University, 2019.
 12. Slepecky M, Kotianova A, Prasko J, Majercak I, Gyorgyova E, Kotian M et al. Coping, schemas, and cardiovascular risks – study protocol. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2017; 13: 2599–2605.
 13. Basile B, Tenore K, Mancini F. Early maladaptive schemas in overweight and obesity: A schema mode model. Heliyon, 2019; 5: 1-9.
 14. Arntz A. Schema therapy for cluster-C personality disorders, in: Michiel van Vreeswijk, Jenny Broersen, Marjon Nadort (Eds.), The Wiley-Blacllwell Handbook, of Schema Therapy: Theory, Hesearch, and Practice, John Wiky & Sons, Ltd, 2012.
 15. Young J E. Cognitive therapy for personality disorders: A schema focused approach. Florida: Professional Resources Press, 1999.
 16. Pauwels E, Dierckx E, Schoevaerts K, Claes L. Early Maladaptive Schemas in Eating Disordered Patients with or Without Non-Suicidal Self-Injury. Eur Eat Disord Rev, 2016; 24 (5): 399-405.
 17. Janovsky T, Rock A J, Thorsteinsson E B, Clark G I, Murray C V. The relationship between early maladaptive schemas and interpersonal problems: A meta-analytic review. Clin Psychol Psychother. 2020; 1–40.
 18. Pozza A, Albert U, Dettore D. Early maladaptive schemas as common and specific predictors of skin picking subtypes. BMC Psychology. 2020; 8: 27, 1- 11. https://doi.org/10.1186/s40359-020-0392-y
 19. Young J E, Klosko J S, Weishaar M E. Schema therapy. A practitioner’s guide. New York: The Guilford Press, 2003.
 20. Meneguzzo P, Cazzola Ch, Castegnaro R, Buscaglia F, Bucci E, Pillan, A et al. Associations Between Trauma, Early Maladaptive Schemas, Personality Traits, and Clinical Severity in Eating Disorder Patients: A Clinical Presentation and Mediation Analysis. Frontiers in Psychology, 2021; 12: 661924. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.661924
 21. Aloi M, Verrastro V, Rania M, Sacco R, Fernández-Aranda F, Jiménez-Murcia S et al. The Potential Role of the Early Maladaptive Schema in Behavioral Addictions Among Late Adolescents and Young Adults. Front Psychol. 2020; 10: 3022. doi: 10.3389/fpsyg.2019.03022
 22. Costa I F D, Tomaz M P, Pessoa G D N, Miranda H D, Galdino M K. Early maladaptive schemas and harm avoidance as mediating factors between early life stress and psychiatric symptoms in adults. Braz. J. Psychiatr. 2020; 42 (5). https://doi.org/10.1590/1516-4446-2019-0593
 23. میرزاحسینی، حسن، ارجمند، سوگند، لاجوردی، هدی. مدل پیش‌بینی رفتار خوردن بر اساس طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، اختلال‌ها شخصیت و سبک‌های مقابله. علوم رفتاری، 1395؛ 13 (3): 485-479.
 24. Marengo S M, Klibert J, Langhinrichsen‑Rohling J, Warren J, Smalley B. The Relationship of Early Maladaptive Schemas and Anticipated Risky Behaviors in College Students. Journal of Adult Development, 2018; 26 (3), 190-200.
 25. Da Luz F Q, Sainsbury A, Hay Ph, Roekenes J A, Swinbourne J, da Silva D C et al. Early Maladaptive Schemas and Cognitive Distortions in Adults with Morbid Obesity: Relationships with Mental Health Status. Behav Sci, 2017; 7 (1), 10.
 26. احمدی، فرزانه، استادیان خانی، زهرا، آقایوسفی، علیرضا. مقایسه راهبردهای مقابله با استرس و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به انسداد عروق‌ کرونر قلب و افراد سالم. مجله مطالعات ناتوانی، 1396؛ ۷ (52): 9-1.
 27. Yakin D, Gencoz T, Steenbergen L, Arntz A. An integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and mental health: The role of self-compassion and emotion regulation. Clin. Psychol; 2019; 1–16.
 28. Neff K D, Germer C K. A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program. J Clin Psychol. 2013; 69 (1): 28-44.
 29. Goetz J L, Keltner D, Simon-Thomas E. Compassion: An evolutionary analysis and empirical review. Psychological Bulletin, 2010; 136, 351-374.
 30. Neff K D. The Development and Validation of a Scale to Measure Self-Compassion. Self-Identity. 2003, 2 (3): 223-50.
 31. Neff K D, Costigan A P. Self-compassion, wellbeing, and happiness. Psychologie in Osterreich. 2017; 2 (3): 114-9.
 32. Ehret A M, Joormann J, Berking M.. Self-compassion is more effective than acceptance and reappraisal in decreasing depressed mood in currently and formerly depressed individuals. Journal of Affective Disorders. 2018; 226, 220-226.
 33. Wilson A C, Mackintosh K, Power K, Chan S W Y. Effectiveness of Self-Compassion Related Therapies: A Systematic Review and Meta-analysis. Mindfulness, 2019; 10 (6), 979-995.
 34. Butz S, Stahikerg D. The Relationship between Self-Compassion and Sleep Quality: An Overview of a Seven-Year German Research Program. Behav. Sci. 2020; 10, 64.
 35. Hussain M, Egan H, Keyte R, Mantzios M. Exploring the Role of Self-Kindness in Making Healthier Eating Choices: A Preliminary Study. International Journal of Behavioral Medicine, 2020; 23, 1-6.
 36. Shao M, Lin X, Jiang H, Tian H, Xu Y, Wang L et al. Depression and cardiovascular disease: Shared molecular mechanisms and clinical implications. Psychiatry Res, 2020; 21; 285: 112802.
 37. Keyfitz L, Lumley M N, Hennig K H, & Dozois D J A. The role of positive schemas in child psychopathology and resilience. Cognitive Therapy and Research, 2013; 3 (1), 97–108.
 38. Diedrich A, Grant M, Hofmann S G, Hiller W, & Berking M. Self‐compassion as an emotion regulation strategy in major depressive disorder. Behaviour Research and Therapy, 2014; 58, 43–
 39. Yalcin S B, Kavakli M, Kesici S, Ak M. University Students’ Early Maladaptive Schemas’ Prediction of Their Mindfulness Levels. Journal of Education and Practice, 2017; 8 (20), 174-181.
 40. Shorey R C, Brasfield H, Anderson S, Stuart G L. The Relation between Trait Mindfulness and Early Maladaptive Schemas in Men Seeking Substance Use Treatment. Mindfulness, 2017; 6 (2): 348–355.
 41. Thimm J C. Relationshis etween Early Maladative Schemas, Mindfulness, Self-comassion and Psychological Distress. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 2017; 17 (1), 3-17
 42. Strauman T J. Self-Regulation and Psychopathology: Toward an Integrative Translational Research Paradigm. Annual Review of Clinical Psychology, 2017; 13 (1): 497-523.
 43. Cludius B, Mennin D, Ehring T. Emotion regulation as a transdiagnostic process. Emotion, 2020; 20 (1): 37–42.
 44. Gross J J, John O P. Individual difference in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 2003; 85: 348-362.
 45. Reinelt T, Peterman F, Bauer F, Bauer C-P. Emotion regulation strategies predict weight loss during an inpatient obesity treatment for adolescents. Obesity Science and Practice, 2020; 6 (3): 293-299.
 46. Daniel S K, Adel-Baki R, Hall G B. The Protective Effect of Emotion Regulation on Child and Adolescent Wellbeing. Journal of Child and Family Studies, 2020; 29: 2010–2027
 47. Rahbarian M, Mohammadi A, Abasi I, Soleimani M. Emotion Regulation Problems and Addiction Potential in Iranian Students. Journal of Practice in Clinical Psychology, 2017; 5 (4): 235-242. https://doi.org/10.29252/NIRP.JPCP.5.4.235
 48. Jakubczyk A, Trucco E M, Kopera M, Kobyliński P, Suszek H, Fudalej S et al. The association between impulsivity, emotion regulation, and symptoms of alcohol use disorder. 2018; 91: 49-56.
 49. Roy B, Riley C, Sinha R. Emotion regulation moderates the association between chronic stress and cardiovascular disease risk in humans: a cross-sectional study. The International Journal on the Biology of Stress. 2018; 21 (6): 548- 555.
 50. Mc Donnell E, Hevey D, McCauley M, Ducray KN. Exploration of Associations Between Early Maladaptive Schemas, Impaired Emotional Regulation, Coping Strategies and Resilience in Opioid Dependent Poly-Drug Users. Subst Use Misuse. 2018; 53 (14): 2320-2329.
 51. Dvir Y, Ford J D, Hill M, Frazier J A. Childhood maltreatment, emotional dysregulation, and psychiatric comorbidities. Harvard Review of Psychiatry, 2014; 22 (3): 149–161.
 52. Amiri Pijakelai A, Akbari M, Mohamadkhani Sh, Hasani J. The Structural model of early maladaptive schemas with cardiac health-related behaviors in general population: the mediating role of emotion regulation and self-compassion. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, In Press.
 53. فروغی، علی‌اکبر، رئیسی، سجاد، منتظری، نفیسه، ناصری، مطلب. اثربخشی درمان شفقت به خود ذهن‌آگاهانه بر کیفیت خواب، نشخوار فکری و شفقت به خود افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت ۱۴۰۱؛ ۹ (۴) :۱۵۲-۱۳۷
 54. Wierenga K L, Fresco D M, Adler M, Moore Sh M. Feasibility of an Emotion Regulation Intervention for Patients in Cardiac Rehabilitation. West J Nurs Res, 2021; 43 (4): 338-346.
 55. عباسی فرهادلو، فاطمه. اثربخشی طرح‌واره درمانی بر نشخوار فکری و عزت‌نفس بیماران قلبی- عروقی. دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه، شیراز، 1399.
 56. حکم‌آبادی محمدابراهیم، بیگدلی ایمان‌الله، اصغری محمدجواد، اسدی جوانشیر. مقایسه اثربخشی طرح‌واره درمانی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان تیپ شخصیتی نوع D و پیروی از درمان در بیماران کرونر قلبی. فصلنامه روان‌شناسی بالینی، 1399؛ 12 (1): 36-25.
 57. Farhane-Medina N Z, Castillo-Mayén R, Luque B, Rubio S J, Gutiérrez-Domingo T, Cuadrado E, et al. A Brief mHealth-Based Psychological Intervention in Emotion Regulation to Promote Positive SubjectiveWell-Being in Cardiovascular Disease Patients: A Non-Randomized Controlled Trial. Healthcare, 2022; 10: 1-15.
 58. Albertson E R, Neff K. D, Dill-Shackleford K E. Self-Compassion and Body Dissatisfaction in Women: A Randomized Controlled Trial of a Brief Meditation Intervention. Mindfulness, 2015; 6 (3): 444-54.
 59. بنت- گلمن، تارا. کیمیاگری هیجانی، تلفیق توجه آگاهی و طرح‌واره درمانی. ترجمه هادی احمدی، انتشارات ابن سینا، 1400.
 60. فن وریسویک مایکل، بروئرسن جنی، شورینک گر. توجه آگاهی و طرح‌واره درمانی. ترجمه حسن زیرک و دکتر حمیدپور، انتشارات ابن سینا، 1394.
 61. رودیگر اکهارد، استیونز بروس، بروکمن رابرت. طرح‌واره درمانی بافتاری. ترجمه شهرام محمدخانی و همکاران. انتشارات ابن‌سینا، 1399.
 62. Fassbinder E, Schweiger U, Martius D, Wilde O, Arntz A. Emotion Regulationin Schema Therapy and Dialectical Behavior METHOD, 2017.
 63. خسروی صدالله، صادقی مجید، یابنده، محمدرضا. کفایت روان‌سنجی مقیاس شفقت خود، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 1392؛ 3 (13): 59-47.
 64. محمود علیلو، مجید، قاسم‌پور، عبداله، عظیمی، زینب، اکبری، ابراهیم، فهیمی، صمد. نقش راهبردهای تنظیم هیجان در پیش‌بینی صفات شخصیت مرزی. مجله اندیشه و رفتار، 1391؛ 6 (24): 18- 9.
 65. پیری موسی، حبیبی کلیبر رامین، آق آتابای آمنه. مقایسه تفاوت‌های جنسیتی دانش آموزان دوره دوم متوسطه از لحاظ هوش اجتماعی، تنظیم هیجان و تعلل‌ورزی تحصیلی. آموزش پژوهی، 1394؛ 1: 83-65.
 66. قربانعلی نژاد مریم، عرب‌زاده مهدی، اصفهانی خالقی آتنا.. تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر میزان استرس و افسردگی بیماران قلبی- عروقی، پنجمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)، تهران، 1397.
 67. قهرمانی اوچقاز مریم، محمدخانی پروانه، حاتمی محمد، محمدرضایی رامین. مقایسه درمان مبتنی بر شفقت و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش ترس از شفقت و خودسرزنشگری افراد مبتلا به نارسایی قلبی. روان‌شناسی معاصر، 1399، 15 (1): 136-123.
 68. ادیبی‌زاده نوشین، سجادیان ایلناز. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر افسردگی، اضطراب و تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به کرونر قلبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1397؛ 61 (1): 115-103.
 69. کاظمی رضایی سید ولی، کاکابرایی کیوان، حسینی سعیده‌السادات. اثربخشی آموزش مهارت نظم‌جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم شناختی هیجان و کیفیت زندگی بیماران قلبی و عروقی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1398، ۲۲ (۴): ۱۱۱-۹۸
 70. Thurston R C, Fritz M M, Chang Y, Barinas Mitchell E, Maki P M. Self-compassion and subclinical cardiovascular disease among midlife women. Health Psychology, 2021; 40 (11): 747–753.