رابطه خودتفسیری و آشفتگی شخصی با همدلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ارشد روان‌شناسی شناختی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف، بررسی روابط ساختاری متغیرهای خودتفسیری مستقل، خودتفسیری وابسته و آشفتگی شخصی با همدلی بود.

روش: روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی بود و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی، با استفاده از مدل‌یابی معادله ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش حاضر را 280 نفر از دانشجویان دانشکده‌های مذکور تشکیل می‌دادند که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در پژوهش، پرسشنامه‌های واکنش بین فردی، بهرة همدلی، خودتفسیری و تکالیف شناختی ذهن‌خوانی از طریق چشم و بازشناسی هیجانات چهره را پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادله ساختاری در نرم‌افزارهای ایموس نسخه 24 و اس‌پی‌اس‌اس نسخه 24 استفاده شد. نتایج: یافته‌ها نشان داد خودتفسیری مستقل اثر مثبت و معنادار بر همدلی دارد (0/349=p<0/001، β)، آشفتگی شخصی اثر منفی و معنادار بر همدلی دارد (0/430- =p<0/001، β) و خودتفسیری وابسته اثر معنادار بر همدلی ندارد. مدل ساختاری با داده‌های گردآوری شده برازش مطلوب داشت. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای خودتفسیری مستقل و آشفتگی شخصی در حیطه همدلی است و در زمینه مداخلات مربوط به ارتقاء همدلی می‌توان نقش آنها را مورد بررسی قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Self-construal, Personal Distress, and Empathy

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Mousavian 1
  • Forough Esrafilian 2
  • hojjatollah farahani 3
1 MSc in Cognitive Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim was to investigate the structural relationships of independent self-construal, interdependent self-construal and personal distress with empathy. Method: The method was fundamental in terms of its purpose, and in terms of data collection, it was descriptive and correlation, using structural equation modeling. The statistical population included male and female undergraduate students of the faculties of psychology and social sciences of Tehran University during the school year 2021-2022. The sample consisted of 282 students from the students of the mentioned faculties, who were selected by convenience sampling method. The participants in the research answered Interpersonal Reactivity Index, Empathy Quotient, Self-construal Scale and cognitive tasks of Reading the Mind in the Eyes Test and Test of Reading Faces. In order to analyze the data, structural equation modeling was used in AMOS version 24 and SPSS version 24 software. Results: The results showed that independent self-construal has a positive and significant effect on empathy (p<.001, β=0.349), personal distress has a negative and significant effect on empathy (p<.001, β=-0.430) and interdependent self-construal has no significant effect on empathy. The structural model had a good fit with the collected data. Discussion and Conclusion: the results indicate the importance of independent self-construal variable and personal distress variable in the field of empathy, and their role can be investigated in the context of increasing empathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy
  • Independent self-construal
  • Interdependent self-construal
  • Personal distress