دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 41، دی 1402، صفحه 1-246 
رابطه خودتفسیری و آشفتگی شخصی با همدلی

صفحه 117-128

10.22070/cpap.2023.17435.1331

سید مهدی موسویان؛ فروغ اسرافیلیان؛ حجت‌اله فراهانی


فرا ترکیب و فرا تحلیل درعمل همراه با کاربست R

صفحه 205-221

10.22070/cpap.2023.18432.1441

حجت‌اله فراهانی؛ لیلا موثق؛ عباسعلی الهیاری؛ رسول روشن چسلی؛ فاطمه دهقانی آرانی