نقش صفات شخصیت در پیش بینی سندرم رودة تحریک‌پذیر با واسطه گری حساسیت اضطرابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: نقش عوامل روانی و شخصیتی در پیش‌بینی و درمان سندرم رودة تحریک‌پذیر بسیار حائز اهمیت بوده، در سال‌های اخیر توجه خاصی را از سوی پژوهشگران و درمانگران به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش صفات شخصیت در پیش‌بینی سندرم رودة تحریک‌پذیر با واسطه‌گری حساسیت اضطرابی بود.
روش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان سال آخر دبیرستان‌های شهرستان اسکو بودند که از میان آن‌ها 292 دانش‌آموزان به‌عنوان نمونة پژوهش با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های سندرم رودة تحریک‌پذیر (EISSS))، شخصیتی نئو NEO-FFI)) و فهرست تجدیدنظر شده حساسیت اضطرابی ASI-R)) توسط آن‌ها تکمیل گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Amos نسخه 21 استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد صفات شخصیتی روان‌رنجوری، گشودگی‌به‌تجربه و وظیفه‌شناسی به‌طور مستقیم و نیز با واسطه‌گری حساسیت اضطرابی رابطة مثبت و معنی‌دار با سندرم رودةتحریک‌پذیر دارد و صفات شخصیتی توافق‌پذیری و برون‌گرایی به طور مستقیم و با واسطه‌گری حساسیت اضطرابی رابطة منفی و معنی‌دار با سندرم رودة تحریک‌پذیر دارند. در کل نتایج نشان داد صفات شخصیتی با واسطه‌گری حساسیت اضطرابی بر سندرم رودةتحریک‌پذیر تأثیر معنی‌داری دارند و شاخص مربعات خطای برآورد (05/0 RMSEA =) و نیکویی برازش (91/0 GFI =) مطلوب محاسبه شدند.
بحث و نتیجه‏گیری: با توجه به شواهد به‌دست‌آمده در خصوص نقش عوامل روان‌شناختی در شکل‌گیری، راه‌اندازی و تشدید یا تخفیف علائم، به نظر می‌رسد هیچ راهکار درمانی برای بیماران IBS نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن نقش عوامل روانی به موفقیت دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Traits in Predicting Irritable Bowel Syndrome Mediated by Anxiety Sensitivity

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah Ahmadi 1
  • Hasan Bafandeh 2
  • Mohammad Mahaki 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
3 Master Student of General Psychology, Department of Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The significance of psychological and personality factors in predicting and treating irritable bowel syndrome has garnered special attention from researchers and therapists in recent years. The aim of this study was to examine the influence of personality traits on predicting irritable bowel syndrome, with anxiety sensitivity as a mediating factor.
 
Method: The current study is descriptive and correlational. The statistical population of the present study included all final-year high school students in Osku city. A sample of 292 students was selected using the multi-stage cluster sampling method, and they were administered irritable bowel syndrome questionnaires (EISSS) and the NEO Personality Inventory. The participants completed the NEO-FFI and the revised Anxiety Sensitivity Inventory (ASI-R). Amos version 21 software was used for data analysis.
Results: The results indicate that the personality traits of neuroticism, openness to experience, and conscientiousness are positively and significantly associated with irritable bowel syndrome, both directly and through the mediation of anxiety sensitivity. Conversely, the personality traits of agreeableness and extroversion are negatively and significantly related to irritable bowel syndrome, both directly and through the mediation of anxiety sensitivity. Overall, the results indicate that personality traits, mediated by anxiety sensitivity, have a significant impact on irritable bowel syndrome. The squared index of estimation error (RMSEA = 0.05) and the goodness of fit (GFI = 0.91) were calculated.

Discussion and Conclusion: According to the evidence obtained on the role of psychological factors in the formation, initiation, aggravation, or mitigation of symptoms, it appears that no treatment strategy for IBS patients can succeed without considering the influence of psychological factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Traits
  • Anxiety Sensitivity
  • Irritable Bowel Syndrome
1- El-Salhy M, Hatlebakk JG, Hausken T. Possible role of peptide YY (PYY) in the pathophysiology of irritable bowel syndrome (IBS). Neuropeptides. 2020 Feb 1;79:101973.
 
2- Wang Y, Fan H, Qi X, Lai Y, Yan Z, Li B, Tang M, Huang D, Li Z, Chen H, Zhu Q. Are personalized tongxie formula based on diagnostic analyses more effective in reducing IBS symptoms?—A randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine. 2018 Oct 1;40:95-105.
 
3- Friedrich M, Grady SE, Wall GC. Effects of antidepressants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depression. Clinical therapeutics. 2010 Jul 1;32(7):1221-33.
 
4- Drossman DA, Thompson WG, Talley NJ, Funch-Jensen P, Janssens J, Whitehead WE. Identification of sub-groups of functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology international. 1990;3(4):159-72.
 
5- Porcelli P, Affatati V, Bellomo A, De Carne M, Todarello O, Taylor GJ. Alexithymia and psychopathology in patients with psychiatric and functional gastrointestinal disorders. Psychotherapy and psychosomatics. 2004;73(2):84-91.
 
6- Saito YA, Schoenfeld P, Locke III GR. The epidemiology of irritable bowel syndrome in North America: a systematic review. The American journal of gastroenterology. 2002 Aug 1;97(8):1910-5.
 
7- Lee V, Guthrie E, Robinson A, Kennedy A, Tomenson B, Rogers A, Thompson D. Functional bowel disorders in primary care: factors associated with health-related quality of life and doctor consultation. Journal of Psychosomatic Research. 2008 Feb 1;64(2):129-38.
 
8- Fauci, Braunwald, Lesselbacher, Wilson, Martin, Kasper, et al Principles of internal medicine (Harricon,s). Hayyan Cultural Institute publications. 1998
 
9- Welgan P, Meshkinpour H, Ma L. Role of anger in antral motor activity in irritable bowel syndrome. Digestive diseases and sciences. 2000 Feb;45(2):248-51.
 
10- رحیمی احمدآبادی، سمیه؛ کلانتری، مهرداد؛ عابدی، محمدرضا؛ مدرس غروی، سید مرتضی. نقش ویژگی‌های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی نارضایتی جنسیتی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 2020؛ 18(1), 57-65.‎
 
11- Rosaria, M. A.R. Bruno, A. Mento, C. Pandolfo, G. &Zoccali, R. A. Personality traits and emotional patterns in irritable bowel syndrome. World journal of gastroenterology,2016, 22(28), 6402.
 
12- Deary V, Chalder T, Sharpe M. The cognitive behavioural model of medically unexplained symptoms: a theoretical and empirical review. Clinical psychology review. 2007 Oct 1;27(7):781-97.
 
13- Gros DF, Antony MM, McCabe RE, Swinson RP. Frequency and severity of the symptoms of irritable bowel syndrome across the anxiety disorders and depression. Journal of anxiety disorders. 2009 Mar 1;23(2):290-6.
 
14- Nicholl BI, Halder SL, Macfarlane GJ, Thompson DG, O’brien S, Musleh M, McBeth J. Psychosocial risk markers for new onset irritable bowel syndrome–results of a large prospective population-based study. PAIN®. 2008 Jun 30;137(1):147-55.
 
15- Rief W, Broadbent E. Explaining medically unexplained symptoms-models and mechanisms. Clinical psychology review. 2007 Oct 1;27(7):821-41.
 
16- Riedl A, Maass J, Fliege H, Stengel A, Schmidtmann M, Klapp BF, Mönnikes H. Subjective theories of illness and clinical and psychological outcomes in patients with irritable bowel syndrome. Journal of psychosomatic research. 2009 Nov 1;67(5):449-55.
 
17- Wrzesińska MA, Kocur J. The assessment of personality traits and coping style level among the patients with functional dyspepsia and irritable bowel syndrome. Psychiatria Polska. 2008 Sep 1;42(5):709-17.
18- رئیسی، کشکولی. نقش پیش‌بینی‌کنندة صفات شخصیتی با واسطه‌گری کنترل عواطف در رابطه با سندرم رودة تحریک‌پذیر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 93-1392. دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب. 2016 Sep 10;  (۱۹)،۴، ۵۵۹ -70.‎
 
19- Goldin PR, Lee I, Ziv M, Jazaieri H, Heimberg RG, Gross JJ. Trajectories of change in emotion regulation and social anxiety during cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder. Behaviour research and therapy. 2014 May 1;56:7-15.
 
20- میکاییلی، نیلوفر؛ احمدی، شیرین؛ حبیبی، یاسر؛  فلاحی، وحید؛ مرادی، علیرضا؛ هاشمی، جواد. نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش‌بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه؛  ماهنامة دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1397؛ سال شانزدهم شماره ۸، صص ۶۱۲ -۶۲۱
 
21- قاسمی، نوشاد. مقایسة حساسیت اضطرابی و راهبردهای مقابله با استرس بین بیماران درد غیر قلبی قفسه سینه، بیماران قلبی و افراد سالم در شهر شیراز؛ نشریه دانش‌وپژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 1395؛ سال 7 شماره 3 پیاپی 65
 
23- قاسمی، نوشاد. مقایسه حساسیت اضطرابی و شادکامی بیماران سندرم رودة تحریک‌پذیر با افراد سالم در شهر شیراز؛ مجله علوم پزشکی فسا، 1391؛ 2(2).
 
24- Hazlett-Stevens H, Craske MG, Mayer EA, Chang L, Naliboff BD. Prevalence of irritable bowel syndrome among university students: the roles of worry, neuroticism, anxiety sensitivity and visceral anxiety. Journal of psychosomatic research. 2003 Dec 1;55(6):501-5.
 
25- Muscatello MR, Bruno A, Pandolfo G, Mico U, Stilo S, Scaffidi M, Consolo P, Tortora A, Pallio S, Giacobbe G, Familiari L. Depression, anxiety and anger in subtypes of irritable bowel syndrome patients. Journal of clinical psychology in medical settings. 2010 Mar;17(1):64-70.
26- McLaughlin KA, Hatzenbuehler ML, Mennin DS, Nolen-Hoeksema S. Emotion dysregulation and adolescent psychopathology: A prospective study. Behaviour research and therapy. 2011 Sep 1;49(9):544-54.
27- Fair B. The brain correlates of personality and sex differences. master of science thesis in Neuroscience, University of Vermont, USA; 2018.
 
28- فدایی، میلاد؛ ثناگو، اکرم؛ جویباری، لیلا؛ آق ارکاکلی، کریم؛ سمنانی، شهریار. شیوع سندرم رودة  تحریک‌پذیر در دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر گرگان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۱۳۸۸؛ ۱۱ (۴)، ۷۶-۸۱.
 
29- Jafri W, Yakoob J, Jafri N, Islam M, Ali QM. Frequency of irritable bowel syndrome in college students. Journal of Ayub Medical College Abbottabad. 2005;17(4):9.
 
30- Nemati, K. Bagherian, R. Kheir-AbadiGh, D. H. Davazdah-Emami, M. H. &Gholamrezaei, A.Coping strategies training in the management of irritable bowel sSyndrome.Journal of Isfahan Medical School, 2010; 28, 225-35.
 
31- گروسی فرشی، میرتقی؛ مهریار امیرهوشنگ؛ قاضی طباطبایی، سیدمحمود. کاربرد آزمون جدید شخصیتی نئو (NEO) و بررسی تحلیل ویژگی‌ها و ساختار عاملی آن در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران، 1380؛  173-198.‎
 
32- Cox BJ, Borger SC, Taylor S, Fuentes K, Ross LM. Anxiety sensitivity and the five-factor model of personality. Behaviour Research and Therapy. 1999 Jul 1;37(7):633-41.
33- Flett GL, Greene A, Hewitt PL. Dimensions of perfectionism and anxiety sensitivity. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy. 2004 Mar;22(1):39-57.
 
34- Rodriguez BF, Bruce SE, Pagano ME, Spencer MA, Keller MB. Factor structure and stability of the Anxiety Sensitivity Index in a longitudinal study of anxiety disorder patients. Behaviour research and therapy. 2004 Jan 1;42(1):79-91.
 
35- مرادی‌منش، ‌فردین؛ میر‌جعفری، گودرزی؛ محمدی، ‌نوراله. بررسی ویژگی‌ها‌ی روان‌سنجی شاخص تجدید‌نظرشده حساسیت اضطرابی (ASIR). روان‌شناسی. 2007 Dec 22) ;44(11،426-46.‎
 
36- Talley NJ, Boyce PM, Jones M. Is the association between irritable bowel syndrome and abuse explained by neuroticism? A population based study. Gut. 1998 Jan 1;42(1):47-53.
 
37- بشارت، محمدعلی؛ زرپور، صدیقه؛ بهرامی احسان؛ هادی رستمی، رضا؛ میردامادی محمدجواد. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد مبتلا به نشانگان رودة تحریک‌پذیر (IBS) و افراد غیرمبتلا.‎ 1389
 
38- Talley NJ, Phillips SF, Bruce B, Twomey CK, Zinsmeister AR, Melton III LJ. Relation among personality and symptoms in nonulcer dyspepsia and the irritable bowel syndrome. Gastroenterology. 1990 Aug 1;99(2):327-33.
 
39- Farnam A, Somi MH, Sarami F, Farhang S, Yasrebinia S. Personality factors and profiles in variants of irritable bowel syndrome. World Journal of Gastroenterology: WJG. 2007 Dec 21;13(47):6414.
 
40- Stanley J, Stuart AD, Pretorius HG. Irritable bowel syndrome: Personality and health behaviours: A biopsychosocial approach. Health SA gesondheid. 1999 Oct 22;4(1):10-8.
 
41- De Gucht V, Fischler B, Heiser W. Job stress, personality, and psychological distress as determinants of somatization and functional somatic syndromes in a population of nurses. Stress and Health. 2003 Oct;19(4):195-204.
 
42- Eysenck H J. ()Crime and personality. Routledge&K. Paul,1977; 34-35.
 
43- Rattel JA, Miedl SF, Liedlgruber M, Blechert J, Seidl E, Wilhelm FH. Sensation seeking and neuroticism in fear conditioning and extinction: The role of avoidance behaviour. Behaviour research and therapy. 2020 Dec 1;135:103761.
 
44- Peters JR, Eisenlohr-Moul TA, Walsh EC, Derefinko KJ. Exploring the pathophysiology of emotion-based impulsivity: The roles of the sympathetic nervous system and hostile reactivity. Psychiatry research. 2018 Sep 1;267:368-75.
 
45- Porcelli, P. Psychological abnormalities in patients with irritable bowel syndrome.Indian journal of gastroenterology: official journal of the Indian Society of Gastroenterology.2004; 23(2), 63-69.
 
46- Pinhasi R, Timpson A, Thomas M, Šlaus M. Bone growth, limb proportions and non-specific stress in archaeological populations from Croatia. Annals of Human Biology. 2014 Mar 1;41(2):127-37.
47- Ribot I, Roberts C. A study of non-specific stress indicators and skeletal growth in two mediaeval subadult populations. Journal of Archaeological Science. 1996 Jan 5;23(1):67-79.
 
48- فاعلی، افسانه؛ محمدی‌فر، محمدعلی؛ عزیز‌پور، مهدیه؛ دبیری، رضا. مقایسة ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم رودة تحریک‌پذیر و افراد عادی. مجلة روان‌شناسی بالینی، 1396؛ سال نهم، شماره (1 پیاپی) 33
 
49- Rose L. Anxiety sensitivity and panic-fear in pediatric asthma. University of Calgary; 1996.
 
 
50- Lackner JM, Gurtman MB. Patterns of interpersonal problems in irritable bowel syndrome patients: a circumplex analysis. Journal of psychosomatic research. 2005 Jun 1;58(6):523-32.
 
51- Tosic-Golubovic S, Miljkovic S, Nagorni A, Lazarevic D, Nikolic G. Irritable bowel syndrome, anxiety, depression and personality characteristics. Psychiatria Danubina. 2010 Oct 29;22(3):418-24.
 
52- یونسی، فاطمه؛ کافی، سید موسی؛ امینیان، کیوان؛ قنبری، عباس.  مقایسه ویژگی‌های شخصیت در زنان و مردان مبتلا به سندرم رودة تحریکپذیر؛ نشریة دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 1390؛ بهار 1390، 20(77)
 
53- Horowitz, L. M.Communion and agency in interpersonal interactions.Interpersonal foundations of psychopathology.2004, 53-79.
54- Ironson GH, O'Cleirigh C, Schneiderman N, Weiss A, Costa Jr PT. Personality and HIV disease progression: Role of NEO-PI-R openness, extraversion, and profiles of engagement. Psychosomatic medicine. 2008 Feb;70(2):245.
 
55- الهی، طاهره؛ بامدادی سیبنی، محمد؛ شیرمحمدی، فاطمه. احساس تنهایی اجتماعی‌ـ عاطفی در شخصیت‌های برون‌گرا و درون‌گرا با توجه به نقش انواع حمایت اجتماعی ادراک‌شده. روان‌شناسی بالینی و شخصیت،2020؛ 17(1), 11-21.‎
 
56- Campbell-Sills L, Cohan SL, Stein MB. Relationship of resilience to personality, coping, and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour research and therapy. 2006 Apr 1;44(4):585-99.
 
57- Tanum L, Malt UF. Personality and physical symptoms in nonpsychiatric patients with functional gastrointestinal disorder. Journal of Psychosomatic Research. 2001 Mar 1;50(3):139-46.
 
58- Costa PT, McCrae RR. Revised professional manual NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI). Odessa: Psychological Assessment Resources; 1992
 
59- Booth‐Kewley S, Vickers Jr RR. Associations between major domains of personality and health behavior. Journal of personality. 1994 Sep;62(3):281-98.
 
60- Spence MJ, Moss-Morris R. The cognitive behavioural model of irritable bowel syndrome: a prospective investigation of patients with gastroenteritis. Gut. 2007 Aug 1;56(8):1066-71.
 
61- Lethem J, Slade PD, Troup JD, Bentley G. Outline of a Fear-Avoidance Model of exaggerated pain perception-I. Behav Res Ther,1983; 21:401-8.
 
62- Turk DC, Okifuji A. Psychological factors in chronic pain: evolution and revolution. Journal of consulting and clinical psychology. 2002 Jun;70(3):678.
 
63- Sugaya N, Yoshida E, Yasuda S, Tochigi M, Takei K, Ohtani T, Otowa T, Minato T, Umekage T, Sakano Y, Chen J. Irritable bowel syndrome, its cognition, anxiety sensitivity, and anticipatory anxiety in panic disorder patients. Psychiatry and clinical neurosciences. 2013 Sep;67(6):397-404.
 
64- Mantar A, Yemez B, Alkin T. The validity and reliability of the Turkish version of the anxiety sensitivity index-3. Turk Psikiyatri Derg. 2010 Sep 1;21(3):225-34.