اثربخشی پارادوکس درمانی بر نشخوار خشم افراد مبتلا به اضطراب ناشی از بیماری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارروان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: افراد مبتلا به اضطراب کرونا ممکن است از نشخوار به‌عنوان یک راهبرد مقابله‌ای ناکارآمد در مقابله با تجارب هیجانی استفاده کنند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی پارادوکس درمانی بر نشخوار خشم افراد مبتلا به اضطراب ناشی از بیماری کرونا صورت گرفت.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد دارای اضطراب کرونا شهرستان جهرم در سال 1400 بودند که از بین آنان 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه اضطراب کووید-۱۹ (علی‌پور و همکاران) و نشخوار خشم ساکودولسکی، گلاب و کرومول. پارادوکس درمانی در 8 جلسه دوساعته و هفته‌ای یک جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر انجام شد.
نتایج: نتایج مقایسه‌های زوجی تفاوت میانگین‌های نشخوار خشم و مؤلفه‌های آن نشان می‌دهد در گروه آزمایش میانگین نمرات در مرحله پس‌آزمون در همه متغیرها به‌جز مؤلفه افکار تلافی‌جویانه در هم‌سنجی با پیش‌آزمون کاهش معنادار داشته است (05/0>p). این کاهش تا مرحله پیگیری نیز تداوم داشته است (001/0=p).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که پارادوکس درمانی، می‌تواند به‌عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر در کاهش نشخوار خشم ناشی از اضطراب بیماری کرونا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Paradox Therapy on Anger Rumination in People with Anxiety Caused by Corona Disease

نویسندگان [English]

 • Razieh Eatesamipour 1
 • KHadijeh Ramazanzade Moghadam 2
1 Assistant Professor, Department Of Psychology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
2 MA., Department of Psychology, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: People experiencing anxiety due to the coronavirus may resort to rumination as an ineffective coping strategy for dealing with their emotional experiences. The present study aimed to assess the effectiveness of paradox therapy in reducing anger rumination in individuals with anxiety related to the coronavirus disease.
Method: The research method used in the present study was semi-experimental, employing a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up stage. The study focused on individuals experiencing anxiety related to COVID-19 in Jahrom in 2021. Thirty participants were selected using convenience sampling and were randomly assigned to either the experimental or control group. The research utilized the Corona Anxiety Scale (Alipour et al) and Sakudolsky's, Gulab, and Cromwell's. Paradox Therapy was conducted over 8 sessions, with each session lasting 90 minutes, and the experimental group met once a week. To analyze the data, we used a repeated measures analysis of variance (ANOVA).
Result: The results of pairwise comparisons of the mean differences in anger rumination and its components indicate that, in the experimental group, the mean scores in the post-test stage for all variables, except the retaliatory thoughts component, have significantly decreased (p<0.05) compared to the pre-test. This reduction continued until the follow-up stage (p = 0.001).
Discussion and Conclusion: Based on the results, the paradox of therapy can be utilized as an effective intervention method for reducing anger rumination caused by anxiety related to the coronavirus disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anger Rumination
 • Anxiety
 • Illness on Corona
 • Paradox Therapy
 • Turna, J. Zhang, J. Lamberti, N. Patterson, B. Simpson, W. Francisco, A. P. ... & Van Ameringen, M. (2021). Anxiety, depression and stress during the COVID-19 pandemic: Results from a cross-sectional survey. Journal of Psychiatric Research, 137, 96-103.
 • Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. (2020). A novel coronavirus outbreak of global health concern. The lancet. 15;395(10223):470-3.
 • Lee, S. A. Jobe, M. C. Mathis, A. A. & Gibbons, J. A. (2020). Incremental validity of coronaphobia: Coronavirus anxiety explains depression, generalized anxiety, and death anxiety. Journal of anxiety disorders, 74, 102268.
 • Taylor, S. Landry, C. A. Paluszek, M. M. Fergus, T. A. McKay, D. & Asmundson, G. J. (2020). Development and initial validation of the COVID Stress Scales. Journal of anxiety disorders, 72, 102232.
 • Smith LE, Duffy B, Moxham-Hall V, Strang L, Wessely S, Rubin GJ.(2021).Anger and confrontation during the COVID-19 pandemic: a national cross-sectional survey in the UK. Journal of the Royal Society of Medicine. 114 (2): 77-90.
 • SÖĞÜTLÜ Y. SÖĞÜTLÜ L. GÖKTAŞ SŞ. (2021). Relationship of COVID-19 pandemic with anxiety, anger, sleep and emotion regulation in healthcare professionals. Journal of Contemporary Medicine. 1;11(1):41-9.
 • Caniëls MC, Nikolova I, Hatak I, de Weerd‐Nederhof PC. (2022). Antecedents of COVID‐19 rumination: A three‐wave study. Scandinavian Journal of Psychology. Oct;63(5):476-83.
 • عبدل‌پور، قاسم؛ نصیری، محمد؛ مفاخری، محراب؛ منصوری، کامیار؛ عبدی، رضا. «مدل‌سازی معادله‌های ساختاریِ تحمل‌نکردن بلاتکلیفی و افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر: بررسی نقش واسطه‌ای نشخوار فکری». مجله روان‌پزشکی و روا‌ن‌شناسی بالینی ایران، 1397: ۲۴ (۴): ۴۰۰-۴۱۵.
 • De Bruijn EJ, Antonides G. (2020). Determinants of financial worry and rumination. Journal of Economic Psychology. 1;76:102233.
 • عزیزی‌آرام، سمانه؛ بشرپور، سجاد. «نقش نشخوار فکری، تنظیم هیجان و واکنش‌پذیری به استرس در پیش‌بینی اضطراب ویروس کرونا (کووید-۱۹) در پرستاران». فصلنامه مدیریت پرستاری، ۱۳۹۹: ۹ (۳): ۸-۱۸.
 • Contreras IM, Kosiak K, Hardin KM, (2021). Novaco RW. Anger rumination in the context of high anger and forgiveness. Personality and individual differences. 1;171:110531.
 • Shigemoto Y, Low B, Borowa D, Robitschek C. (2017). Function of personal growth initiative on posttraumatic growth, posttraumatic stress, and depression over and above adaptive and maladaptive rumination. Journal of clinical psychology. Sep;73(9):1126-45.
 • Pear JJ. (2015) Behavior modification: what it is and how to do it. Psychology Press; Oct 2.
 • Gulliver A, Banfield M, Batterham PJ, Calear AL, Farrer LM, Dawel A, McCallum S, Murray K, Morse AR.(2021). Effects of previous exposure to psychotherapeutic strategies on depression and anxiety symptoms during the COVID-19 pandemic. BJPsych Open. 7(1):e38.
 • بشارت، محمدعلی. «پارادوکس + برنامه زمانی = درمان: مدل کامل درمان اختلال‌های ‌روان‌شناختی: راهنمای عملی». 1396، تهران: انتشارات جوانه رشد.
 • Khurshid KA.(2014). Paradoxical Therapy-The Use of Client Based Strengths to Alleviate Distress and Empower them. Journal of Psychology & Psychotherapy. Jan 1;4(4):1.
 • Fisher PL, Wells A. (2005) How effective are cognitive and behavioral treatments for obsessive–compulsive disorder? A clinical significance analysis. Behaviour research and therapy. Dec 1;43(12):1543-58.
 • بشارت، محمدعلی. «سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال وسواس فکری- عملی: مطالعه موردی». فصلنامه مطالعات روان شناختی. دوره 14،1397: (4)، 7-36.
 • بشارت، محمد. علی؛ علی بخشی، سیده زهرا؛ موحدی‌نسب، علی‌اکبر. «تأثیر واسطه‌ای نشخوار خشم بر رابطه بین ابعاد خشم و مهار خشم با سلامت و بیماری جسمی». دو فصلنامه روانشناسی معاصر،1389؛5(2)، 3-14.
 • Milan MA. Kolko DJ. (1982). Paradoxical intention in the treatment of obsessional flatulence ruminations. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 1;13(2):167-72.
 • بشارت، محمدعلی؛ رامش، سمیه؛ نوق، حسین. «نقش نگرانی، نشخوار خشم و تنهایی اجتماعی در پیش‌بینی سازگاری با بیماری قلبی». نشریه پرستاری قلب و عروق، ۱۳۹۶: ۶ (۴): ۶-۱۵
 • بشارت، محمدعلی.«سنجش اثربخشی پارادوکس درمانی بر اختلال اضطراب اجتماعی: مطالعه موردی». مجله علوم ‌روان‌شناختی، ۱۳۹۸: ۱۸ (۷۶): ۳۹۶-۳۸۳
 • بشارت، محمدعلی. «کاربرد پارادوکس درمانی برای درمان اختلال بدشکلی بدنی: مطالعه موردی». مجله علوم ‌روان‌شناختی، ۱۳۹۹: ۱۹ (۹۵): ۱۳۸۷-۱۳۷۱.
 • محمدی، زهرا؛ سلیمانی، علی؛ فتحی آشتیانی، علی؛ اشرفی، عماد؛ مخبری، کامران. «مقایسه اثربخشی درمان برنامه زمانی پارادوکسی، درمان مواجهه‌سازی و جلوگیری از پاسخ و دارودرمانی بر کاهش علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی ‌اجباری». مجله مطالعات ناتوانی، ۱۳۹۸: ۹ (63): ۶۳-۶۳.
 • قدیمی نوران، میترا؛ شفیع آبادی، عبدالله؛ خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ عسگری، محمد. «تدوین پروتکل درمانی مبتنی بر مدل برنامه زمانی پارادوکسی و تعیین اثربخشی آن بر اختلال پرخوری زنان». عنوان نشریه. ۱۳۹۹: ۱۴ (۲): ۸۱-۹۴.
 • تیموری، زهره؛ مجتبایی، مینا؛ رضازاده، سیدمحمد؛ رفیعی‌زاده، امین. «اثر بخشی زوج درمانی مبتنی بر شفقت خود بر نشخوار خشم و صمیمیت زناشویی زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر». نشریه خانواده و بهداشت، 1400؛ 11(4): 11-26.
 • علی‌پور، احمد؛ قدمی، ابوالفضل؛ علی‌پور، زهرا؛ عبداله‌زاده، حسن. «اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونه ایرانی». فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 1398: 8(32):163-175.
 • Sukhodolsky DG, Golub A, (2001). Cromwell EN. Development and validation of the anger rumination scale. Personality and individual differences. 1;31(5):689-700.
 • Maxwell JP, Sukhodolsky DG, Chow CC, Wong CF.(2005). Anger rumination in Hong Kong and Great Britain: Validation of the scale and a cross-cultural comparison. Personality and Individual Differences. 1;39(6):1147-57.
 • Ali Besharat M, Pourbohlool S. (2012). Mediation effect of anger rumination on the relationship between dimensions of anger and anger control with mental health. International Journal of Psychological Research. 5(2):24-36.
 • Besharat MA. (2011). Factorial and cross-cultural validity of a Farsi version of the Anger Rumination Scale. Psychological Reports. 108(1):317-28.
 • Chu CK.(2018). Psychological ownership in hoarding. Psychological ownership and consumer behavior.135-44.
 • Güler M. Bozkur(2022). COVID-19 Anxiety and Rumination in University Students in The COVID-19 Process. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sep 7(48):15-21.
 • Arslan G. Yıldırım M. Aytaç M. (2022). Subjective vitality and loneliness explain how coronavirus anxiety increases rumination among college students. Death studies. May 28;46(5):1042-51.
 • Al-Sejari MM, Al-Ma'seb HB. (2022). Aggression and violence during the lockdown caused by the COVID-19 pandemic in Kuwait. Journal of affective disorders reports. Dec 1;10:100408.
 • Hamama-Raz Y. Goodwin R. Leshem E. Ben-Ezra M.(2021). Intolerance of uncertainty and mental health during the COVID-19 pandemic: The role of anger as a moderator. Journal of Psychiatric Research. Jun;138:50.
 • ملکی، مصطفی؛ محققی، حسین؛ نبی زاده، صفدر. «پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان». اندیشه و رفتار،1398: 13(52):7-16.
 • Lewis MH. (2016). Amelioration of obsessive-compulsive disorder using paradoxical intention. InLogotherapy and Existential Analysis: Proceedings of the Viktor Frankl Institute Vienna, Volume 1 (pp. 175-178). Springer International Publishing.
 • بشارت، محمد علی. «پارادوکس + برنامه زمانی = درمان: مدل کامل درمان اختلال‌های ‌روان‌شناختی: راهنمای عملی». 1396: تهران: انتشارات جوانه رشد.
 • Garivani G. Taheri E, Alizadeh Z. (2021). Effectiveness of acceptance and commitment therapy on the anger rumination, hostile attribution and aggression in immigrant children. Social Determinants of Health. 7:1-9.