نقش تحول‌یافتگی من و بازنمایی‌های روابط موضوعی در تصمیم-گیری برای مهاجرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی و سلامت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی به کار بسته، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5 استاد گروه روانشناسی اجتماعی به کار بسته، دانشگاه گوئلف، اونتاریو، کانادا.

چکیده

مقدمه: از رهیافت نظریه روابط موضوعی، انتخاب مهاجرت تحت‌تأثیر میزان تحول‌یافتگی من ممکن است ماهیت انطباقی یا غیرانطباقی داشته باشد. نظر به اهمیت روابط موضوعی و تحول‌یافتگی من در تصمیم­گیری مهاجرت و سازگاری پس از آن، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میزان تحول یافتگی من و بازنمایی­های روابط موضوعی در تصمیم به مهاجرت بود.
روش: نمونه شامل 376 نفر از افراد در محدوده سنی 20-45 که تاکنون تجربه مهاجرت نداشتند بود. داده‌ها با استفاده از مقیاس روابط موضوعی بل ( بل و همکاران، 1986)، سیاهه روانی اجتماعی تحول‌یافتگی من(مارکستروم و همکاران، 1997) و دو پرسش محقق ساخته در مورد قصد مهاجرت و اقدام جمع آوری شد. بر اساس پاسخ آزمودنی‌ها، سه گروه از افراد مورد مقایسه قرار گرفتند: افرادی که قصد ماندن در ایران دارند، افرادی که قصد مهاجرت دارند و گروه سوم که در مورد مهاجرت دچار تردید هستند. هم­چنین در گروهی که قصد مهاجرت داشت، مقایسه­ای بین افرادی که اقدامات خود را آغاز کرده­ بودند و افراد بدون اقدام، انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل چندمتغیری کوواریانس در نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.
نتایج: یافته‌های این مطالعه نشان داد که پس از کنترل متغیرهای جنسیت، تحصیلات و درآمد، افرادی که قصد ماندن دارند در مقایسه با گروهی که قصد مهاجرت دارند، نمرات بالاتری در مؤلفه‌های وفاداری، عشق، امید، خرد و اراده و نمرات پایین‌تری در ابعاد بیگانگی و خودمحوری روابط موضوعی کسب می‌کنند. علاوه بر این، نتایج نشان داد، در گروهی که قصد مهاجرت دارند،  افرادی که اقدامات مهاجرتی را آغاز کرده‌اند، نمرات بالاتری در مؤلفه‌های خرد، هدف و کفایت از خرده‌مقیاس‌های تحول‌یافتگی من و نمرات پایین‌تری در ابعاد بیگانگی و بی‌کفایتی اجتماعی روابط موضوعی کسب کرده‌اند.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها بر اهمیت عواملی مانند امید، دلبستگی‌، وفاداری را در قصد ماندن در ایران و عوامل اراده، هدف و کفایت در اقدام برای مهاجرت صحه می­گذارد. این یافته­ها نشان می­دهد، شناخت پویایی‌های روان‌شناختی می‌تواند به درک بهتر الگوهای مهاجرت و پیش­بینی رفتار مهاجرتی کمک کند و در فرایند سازگاری پس از هجرت ملاحظات بالینی به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ego Strengths and Object Relations in Migration Decision-Making

نویسندگان [English]

 • Maryam Hosseini 1
 • Fariba Zarani 2
 • Mahmood Heidary 3
 • Parviz Azadfallah 4
 • Saba Safdar 5
1 PhD Candidate in Clinical Psychology, Shahid Beheshti University.
2 Associate Professor in Clinical Psychology and Health, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor in Applied Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor in Psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
5 Professor in Applied Social Psychology, University of Guelph, Ontario, Canada.
چکیده [English]

Introduction: Considering the role that ego plays in decision-making and taking action, as well as based on psychoanalytic formulations of the role of object relations and ego adaptive capacity in migration, this study aimed to investigate the role of ego strengths and object relations in immigration decision-making. For this purpose, a comparison was made between people who have decided to stay in Iran (stayers), people who have decided to emigrate (leavers), and people who have not decided yet. Additionally, a comparison was made among leavers between individuals who had begun their migration actions and those who had not yet taken any action.
Method: The sample consisted of 376 Iranian individuals residing in Iran, aged between 20 and 45 years. Data were collected using the Bell Object Relations Inventory (BORI) and the Psychosocial Inventory of Ego Strengths (PIES). Additionally, two researcher-developed questions regarding migration intention and action were included in the questionnaire. Data analysis was conducted using multivariate analysis of covariance in SPSS.
Results: The results showed that after controlling for sociodemographic features (income, gender, and education), individuals who stayed compared to those who left had higher scores in the strengths of fidelity, love, hope, wisdom, and will, and lower scores in alienation and ego-centricity. The results also indicated that among the group intending to migrate, those who had initiated their actions to immigrate obtained higher scores in wisdom, purpose, and competency, and lower scores in alienation and social incompetency.
Discussion and Conclusion: This study's findings underline the significance of psychological factors and personality in influencing migration decision-making. The results suggest that ego strengths and object-relations play a role in the decision to emigrate. A deeper comprehension of migrant personality could assist in the creation of psychological interventions before and after migration.

کلیدواژه‌ها [English]

 • migration decision-making
 • migration intention
 • migratory behavior
 • object relations
 • ego strengths
 1. Berry JW. I mmigration, acculturation, and adaptation. Applied psychology. 1997 Jan; 46(1): 5-34. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x
 2. Safdar S, Lay C, Struthers W. The process of acculturation and basic goals: Testing a multidimensional individual difference acculturation model with Iranian immigrants in Canada. Applied Psychology. 2003 Oct; 52(4): 555-79. http://dx.doi.org/10.1111/1464-0597.00151
 3. Sam DL, Berry JW. editors. The Cambridge handbook of acculturation psychology. Cambridge University Press; 2006 Aug 3.
 4. Hoppe A, Fujishiro K. Anticipated job benefits, career aspiration, and generalized self-efficacy as predictors for migration decision-making. International journal of intercultural relations. 2015 Jul 1; 47:13-27. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.03.025
 5. Ajzen I. From intentions to actions: A theory of planned behavior. Springer Berlin Heidelberg; 1985.
 6. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes. 1991 Dec 1; 50(2): 179-211. http://dx.doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
 7. Kley S. Facilitators and constraints at each stage of the migration decision process. Population Studies. 2017 Oct 31;71(sup1):35-49. http://dx.doi.org/10.1080/00324728.2017.1359328
 8. Kley SA, Mulder CH. Considering, planning, and realizing migration in early adulthood. The influence of life-course events and perceived opportunities on leaving the city in Germany. Journal of housing and the built environment. 2010 Apr; 25: 73-94. http://dx.doi.org/10.1007/s10901-009-9167-8
 9. Lee ES. A theory of migration. Demography. 1966 Mar;3:47-57.
 10. Zhang Z, Zhang T, Zhang Q. The push-pull theory of migration and its application. Chinese journal of population science. 1997; 9(3): 255-63. http://dx.doi.org/10.1108/HESWBL-04-2023-0084
 11. Di Pietro G. On migration and unemployment: evidence from Italian graduates. Economic Issues. 2005 Sep 1; 10(2): 11-28. https://ideas.repec.org/a/eis/articl/205pietro.html
 12. Tabor AS, Milfont TL, Ward C. International migration decision-making and destination selection among skilled migrants. Journal of Pacific Rim Psychology. 2015 Jun; 9(1): 28-41. http://dx.doi.org/10.1017/prp.2015.3
 13. Tabor AS, Milfont TL, Ward C. The migrant personality revisited: Individual differences and international mobility intentions. New Zealand Journal of Psychology (Online). 2015 Apr 1; 44(2): 89. https://www.researchgate.net/publication/305209479_The_migrant_personality_revisited_Individual_differences_and_international_mobility_intentions
 14. Winchie DB, Carment DW. Intention to migrate: A psychological analysis 1. Journal of Applied Social Psychology. 1988 Jul; 18(9): 727-36.
 15. Ostrachshenko, V. and Popova, O. Life (Dis)Satisfaction and the Intention to Migrate: Evidence from Central and Eastern Europe. Journal of Socio-Economics. (2014); 48: 40– 49. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1982502
 16. Perugini M, Bagozzi RP. The distinction between desires and intentions. European Journal of Social Psychology. 2004 Jan; 34(1): 69-84. https://doi.org/10.1002/ejsp.186
 17. Shuttleworth I, Stevenson C, Bjarnason Þ, Finell E. Geography, psychology and the ‘Big Five’personality traits: Who moves, and over what distances, in the United Kingdom?. Population, Space and Place. 2021 Apr; 27(3): e2418. https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/42013/1/1396820_Stevenson.pdf
 18. De Haas H. A theory of migration: the aspirations-capabilities framework. Comparative Migration Studies. 2021 Dec; 9(1): 1-35. https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-020-00210-4
 19. Carling J, Schewel K. Revisiting aspiration and ability in international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2018 Apr 26; 44(6): 945-63. http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2017.1384146
 20. Carling JR. Migration in the age of involuntary immobility: Theoretical reflections and Cape Verdean experiences. Journal of ethnic and migration studies. 2002 Jan 1; 28(1): 5-42. http://dx.doi.org/10.1080/13691830120103912
 21. سهامی، سوسن؛ فتحی، کریم. عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر گرایش به مهاجرت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، پژوهش اجتماعی. 1397؛ 39: صص 151-185. https://sanad.iau.ir/fa/Article/1111231?FullText=FullText
 22. خواجه نوری، بیژن؛ سروش، مریم. بررسی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان به مهاجرت از کشور (نمونه مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز). علوم اجتماعی(دانشگاه فردوسی مشهد). 1385؛ 3(7): صص 47-81. https://doi.org/10.22067/jss.v0i0.6263
 23. فلاحی، کیومرث (1389). مقایسه عوامل کششی و رانشی جامعه ایران با جوامع پیشرفته صنعتی از نگاه دانش آموزان تهرانی، نشریه رفاه اجتماعی، 39، صص273-310. https://refahj.uswr.ac.ir/article-1-330-fa.html
 24. قرابی تبریزی، فریده؛ سری دیوشلی، ابراهیم؛ کفاشی، مجید. عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان گرایش بانوان تهرانی برای مهاجرت به کشورهای مهاجرپذیر در سال 1389. نشریه‌پژوهش‌اجتماعی. 1392؛ 19: صص 83-104. https://www.sid.ir/paper/164805/fa
 25. Entezarkheir M. Why is Iran Experiencing Migration and Brain Drain to Canada?. Available at SSRN 2808151. 2005.
 26. Rahmandoust M, Ahmadian S, Shah IM. Iranian entrepreneurs in Malaysia: Reasons for their migration. World Applied Sciences Journal. 2011; 13(9): 2075-81. https://www.researchgate.net/publication/286375352_Iranian_entrepreneurs_in_Malaysia_Reasons_for_their_migration
 27. آسایش، امید؛ کاظمی­پور، عبدالمحمد؛ صدیقی، بهرنگ. سودای مهاجرت: میل به مهاجرت و تصویر ذهنی از غرب در تجربه دانشجو-مهاجران ایرانی، نشریه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. 1398؛ 15(57)، صص 51-83. https://doi.org/10.22034/jcsc.2020.38265
 28. Van Mol C, Snel E, Hemmerechts K, Timmerman C. Migration aspirations and migration cultures: A case study of Ukrainian migration towards the European Union. Population, space and place. 2018 Jul; 24(5): e2131. https://doi.org/10.1002/psp.2131
 29. Esipova N, Pugliese A, Ray J. More than 750 million worldwide would migrate if they could. WORLD. 2018 Dec 10; 13: 14.
 30. Akhtar S. A third individuation: Immigration, identity, and the psychoanalytic process. Journal of the American Psychoanalytic Association. 1995 Aug; 43(4): 1051-84. https://doi.org/10.1177/000306519504300406
 31. Canache D, Hayes M, Mondak JJ, Wals SC. Openness, extraversion and the intention to emigrate. Journal of Research in Personality. 2013 Aug 1; 47(4): 351-5. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrp.2013.02.008
 32. Boneva BS, Frieze IH. Toward a concept of a migrant personality. Journal of Social Issues 2001; 57(3): 477-91.
 33. Van Ecke Y. Immigration from an attachment perspective. Social Behavior and Personality: an international journal. 2005 Jan 1; 33(5): 467-76. http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2005.33.5.467
 34. Van Dalen HP, Henkens K. Emigration intentions: Mere words or true plans? Explaining international migration intentions and behavior. Explaining International Migration Intentions and Behavior (June 30, 2008).
 35. Williams AM, Baláž V. Migration, risk, and uncertainty: Theoretical perspectives. Population, Space and Place. 2012 Mar; 18(2): 167-80. http://dx.doi.org/10.1002/psp.663
 36. Toth-Bos A, Wisse B, Farago K. Goal pursuit during the three stages of the migration process. International Journal of Intercultural Relations. 2019 Nov 1; 73: 25-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2019.07.008
 37. Ali A, Toner BB. Symptoms of Depression Among Caribbean Women and Caribbean‐Canadian Women. Psychology of Women Quarterly. 2001 Sep; 25(3): 175-80. https://nyuscholars.nyu.edu/en/publications/symptoms-of-depression-among-caribbean-women-and-caribbean-canadi
 38. Akhtar S. Technical challenges faced by the immigrant psychoanalyst. The Psychoanalytic Quarterly. 2006 Jan; 75(1): 21-43. http://dx.doi.org/10.1002/j.2167-4086.2006.tb00031.x
 39. Markstrom CA, Sabino VM, Turner BJ, Berman RC. The psychosocial inventory of ego strengths: Development and validation of a new Eriksonian measure. Journal of youth and adolescence. 1997 Dec; 26(6): 705-32. http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.11.003
 40. Markstrom CA, Marshall SK. The psychosocial inventory of ego strengths: Examination of theory and psychometric properties. Journal of adolescence. 2007 Feb 1; 30(1): 63-79. http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.11.003
 41. Markstrom-Adams C, Hofstra G, Dougher K. The ego-virtue of fidelity: A case for the study of religion and identity formation in adolescence. Journal of Youth and Adolescence. 1994 Aug; 23(4): 453-69. https://faculty.weber.edu/eamsel/Classes/Applying%20Psychology/Adolescence%203140/Readings/Ego.PDF
 42. Erikson EH. Youth: Fidelity and diversity. Daedalus. 1962 Jan 1: 5-27.
 43. Erikson EH. Identity: Youth and crisis. WW Norton & company; 1968.
 44. Lijtmaer RM. Splitting and nostalgia in recent immigrants: Psychodynamic considerations. Journal of the American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry. 2001 Sep 1; 29(3): 427-38. https://doi.org/10.1521/jaap.29.3.427.17301
 45. توپچی، یاور؛ روشن چسلی، رسول؛ جان بزرگی، مسعود. پیش‌بینی نیرومندی من و ویژگی‌های آن براساس سبک‌های دلبستگی روانشناسی بالینی و شخصیت(دانشور رفتار).1402؛ (در حال انتشار). https://doi.org/22070/cpap.2023.17129.1305
 46. Rangell L. Choice-conflict and the decision-making function of the ego: A psychoanalytic contribution to decision theory. International Journal of Psycho-Analysis. 1969; 50: 599-602.
 1. نیکوصفت، زهرا؛ قره‌باغی، فاطمه. نقش تعدیل‌کننده و واسطه‌ای توانمندی ایگو در رابطه بین روابط موضوعی و حالات هویت در دانشجویان .   روانشناسی بالینی و شخصیت(دانشور رفتار)، 1399؛ 18(2)؛ 109118. https://doi.org/22070/cpap.2020.2944
 2. Bell M, Billington R, Becker B. A scale for the assessment of object relations: Reliability, validity, and factorial invariance. Journal of Clinical Psychology. 1986 Sep; 42(5): 733-41. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198609)42:5%3C733::aid-jclp2270420509%3E3.0.co;2-c
 3. مسگریان، فاطمه؛ آزادفلاح، پرویز؛ فراهانی، حجت الله؛ قربانی، نیما. ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس بازنمایی های روابط موضوعی بل. روانشناسی بالینی و شخصیت(دانشور رفتار)، 1396؛ 15(2)؛ 193-204. https://cpap.shahed.ac.ir/article_2828_492b4ddf1d5842c9b33e08174e32c15e.pdf
 4. مظاهری، محمدعلی؛ میناکاری، محمود؛ صادقی، منصوره سادات. مقایسه غرور ملی در ایرانیان مقیم کانادا، متقاضی مهاجرت به کانادا و ساکن تهران. مجله روانشناسی. 1378؛ 12(46): 154-169.

Goldman GA. Andersom T. Quality of object relations, security of attachment, and interpersonal style as predictors of the early therapeutic alliance (Doctoral dissertation, Ohio University). Journal of Counseling Psychology. April 2007; 54(2): 111-117. https://doi.org/10.1037/0022.0167.54.2.111

 1. Akhtar S. Comprehensive dictionary of pychoanalysis. Routledge; 2018 May 1.