دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 42، تیر 1403 
نقش تحول‌یافتگی من و بازنمایی‌های روابط موضوعی در تصمیم-گیری برای مهاجرت

10.22070/cpap.2023.16088.1220

مریم السادات حسینی؛ فریبا زرانی؛ محمود حیدری؛ پرویز آزادفلاح؛ صبا صفدر


فراتحلیل اثربخشی مداخلات درمانی ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان

10.22070/cpap.2024.15705.1187

سیدقاسم مصلح؛ رامین حبیبی کلیبر؛ فاطمه علی پور؛ عمادالدین احراری


وفاداری به طرح درمان در مداخله‌های مدرسه‌مبنا

10.22070/cpap.2023.17656.1356

محمد مهدی کاوه سمنانی؛ سعید اکبری زردخانه؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی


پرسشنامة خودانزجاری SDS-R: بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی

10.22070/cpap.2023.15851.1203

مرضیه علی وندی وفا؛ فاطمه میرزا آقازاده؛ فواد جسیمی