رابطة بین انعطاف‌پذیری‌شناختی و شفقت به خود باکیفیت خواب: نقش میانجی تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، واحد خمینی‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

4 دکتری روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناس بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: کیفیت خواب یک ساختار بالینی مهم است و خواب ضعیف به‌طور فزاینده‌ای در افراد، به‌ویژه دانشجویان شایع است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف رابطة بین انعطاف‌پذیری‌شناختی و شفقت به خود با کیفیت خواب با توجه به نقش میانجی تنظیم هیجان در بین دانشجویان انجام شد.
روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان تشکیل می‌دادند. به این منظور نمونه‌ای به حجم 384 نفر به روش نمونه‌گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة جمعیت‌شناختی محقق‌ساخته، پرسشنامة کیفیت خواب پیتزبورگ «بویس و همکاران» (1989)، پرسشنامة شفقت به خود «نف» (2003)، پرسشنامة انعطاف‌پذیری‌شناختی «دنیس و واندر وال» (2010)، پرسشنامة تنظیم هیجان «گراس و جان» (2003) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS-27 و Amos-24 انجام شد.
نتایج: نشان داد که رابطة معناداری بین سه متغیر انعطاف‌پذیری‌شناختی، شفقت به خود و تنظیم هیجان به‌ویژه خرده مقیاس ارزیابی مجدد باکیفیت خواب وجود دارد (05/0>p). به‌علاوه رابطة معناداری بین دو متغیر مستقل انعطاف‌پذیری‌شناختی و شفقت به خود با ارزیابی مجدد وجود دارد، همچنین رابطة بین انعطاف‌پذیری‌شناختی و سرکوبی معنادار بود (05/0>p). علاوه بر این رابطة بین کیفیت خواب و سرکوبی معنادار نبود و رابطه‌ای معناداری نیز بین شفقت به خود و سرکوبی مشاهده نشد (05/0<p). متغیرهای انعطاف‌پذیری‌شناختی، شفقت به خود و ارزیابی مجدد توانستند 14 درصد از متغیر وابسته کیفیت خواب را تبیین کنند.
بحث و نتیجه ‏گیری: با توجه به نتایج پژوهش، تنظیم هیجان به‌ویژه خرده‌مقیاس ارزیابی مجدد رابطة بین انعطاف‌پذیری‌شناختی و شفقت به خود را باکیفیت خواب میانجی‌گری می‌کند؛ لذا بهره‌مندی از توانائی تنظیم هیجان به‌ویژه خرده‌مقیاس ارزیابی مجدد می‌تواند به‌عنوان یک راهکار درمانی مؤثر در جهت بهبود کیفیت خواب دانشجویان موردتوجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Cognitive Flexibility and Self-Compassion with Sleep Quality: The Mediating Role of Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Maryam Deldar Gohardani 1
  • Mansore Sotode 2
  • Kasra Bik Mohammadi 3
  • Omid Amani 4
1 M.A.Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 M.A. General Psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities& Social, Ardakan University,Ardakan,Yazd, Iran.
3 M.A. Industrial and Organizational Psychology, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
4 Ph.D. in Clinical Psychology, Department of Psychology and Health, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The quality of sleep is a crucial aspect of clinical health, and poor sleep quality is becoming more prevalent among individuals, particularly students. Therefore, this study was conducted to investigate the relationship between cognitive flexibility and self-compassion with sleep quality among students, taking into account the mediating role of emotion regulation.
Method: This research is a descriptive correlational study. The statistical population for this study included all students at Guilan University. For this purpose, a sample of 384 people was selected using a non-random sampling method. In order to collect data, a researcher-made demographic questionnaire was used along with Pittsburgh Boyce et al.'s sleep quality questionnaire (1989), Neff's self-compassion questionnaire (2003), Dennis and Vander Wall's cognitive flexibility questionnaire (2010), and Gross and John's emotion regulation questionnaire (2003). Data analysis was conducted using the Pearson correlation method and path analysis with SPSS-27 and Amos-24 software.
 
Results: The analysis revealed a significant relationship among the three variables of cognitive flexibility, self-compassion, and emotion regulation, particularly with the sleep quality re-evaluation subscale (p<0.05). Additionally, a significant relationship exists between the two independent variables of cognitive flexibility and self-compassion with reappraisal. Furthermore, the relationship between cognitive flexibility and suppression was found to be significant (p<0.05). Furthermore, there was no significant relationship between sleep quality and repression, and no significant relationship was found between self-compassion and repression (p>0.05). The variables of cognitive flexibility, self-compassion, and reappraisal could account for 14 percent of the variance in sleep quality.
Discussion and Conclusion: The research results indicate that emotion regulation, particularly the reappraisal subscale, mediates the connection between cognitive flexibility and self-compassion with sleep quality. Therefore, leveraging emotion regulation abilities, especially the reappraisal subscale, can be an effective therapeutic approach to enhance the sleep quality of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Flexibility
  • Emotion Regulation
  • Self-Compassion
  • Sleep Quality
1- Medic G, Wille M, Hemels ME. Short-and long-term health consequences of sleep disruption. Nature and science of sleep. 2017 May 19:151-61.
2- Walker MP. Sleep essentialism. Brain. 2021 Mar;144(3):697-9.
3- Chen Y, Wang Y, Wang S, Zhang M, Wu N. Self-reported sleep and executive function in early primary school children. Frontiers in Psychology. 2021 Dec 20;12:793000.
4- Monteiro LZ, de Farias JM, de Lima TR, Schäfer AA, Meller FO, Silva DA. Physical Activity and Sleep in Adults and Older Adults in Southern Brazil. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2023 Jan 13;20(2):1461.
5- Blaxton, J. M. Bergeman, C. S. Whitehead, B. R. Braun, M. E. & Payne, J. D. (2017). Relationships among nightly sleep quality, daily stress, and daily affect. Journals of Gerontology: Psychological Sciences, 72(3), 363–372.
6- Tomaso CC, Johnson AB, Nelson TD. The effect of sleep deprivation and restriction on mood, emotion, and emotion regulation: Three meta-analyses in one. Sleep. 2021 Jun;44(6):zsaa289.
7- Farah Natashah Mohd, A. Manh, A. & Hanapiah, M. H. Poor sleep quality among medical students in International Islamic University Malaysia (IIUM) and its association with mental health and other factors. IMJM 19 (2020).
8- Ranasinghe AN, Gayathri R, Vishnu Priya V. Awareness of effects of sleep deprivation among college students. Drug Invention Today. 2018 Sep 1;10(9).
9- Itani O, Jike M, Watanabe N, Kaneita Y. Short sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Sleep medicine. 2017 Apr 1;32:246-56.
10- Ohayon M, Wickwire EM, Hirshkowitz M, Albert SM, Avidan A, Daly FJ, Dauvilliers Y, Ferri R, Fung C, Gozal D, Hazen N. National Sleep Foundation's sleep quality recommendations: first report. Sleep health. 2017 Feb 1;3(1):6-19.
11- Whitney P, Hinson JM, Jackson ML, Van Dongen HP. Feedback blunting: total sleep deprivation impairs decision making that requires updating based on feedback. Sleep. 2015 May 1;38(5):745-54.
12- نصیری، اسمعیل؛ اشرفی، سمیه؛ خالصی، مریم. بهبود کیفیت خواب و خلق‌وخوی بدن‌سازان با ماساژ درمانی پس از تمرین ورزشی شدید. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 1401؛ 20(2): 177- 187.
13- Lee S, Mu C, Gonzalez BD, Vinci CE, Small BJ. Sleep health is associated with next-day mindful attention in healthcare workers. Sleep Health. 2021 Feb 1;7(1):105-12.
14- Stormark KM, Fosse HE, Pallesen S, Hysing M. The association between sleep problems and academic performance in primary school-aged children: Findings from a Norwegian longitudinal population-based study. PloS one. 2019 Nov 7;14(11):e0224139.
15- Wang F, Boros S. The effect of physical activity on sleep quality: a systematic review. European Journal of Physiotherapy. 2021 Jan 2;23(1):11-8.
16- Suardiaz-Muro M, Ortega-Moreno M, Morante-Ruiz M, Monroy M, Ruiz MA, Martín-Plasencia P, Vela-Bueno A. Sleep quality and sleep deprivation: relationship with academic performance in university students during examination period. Sleep and Biological Rhythms. 2023 Apr 10:1-7.
17- Fu X, Zhang K, Chen X, Chen Z. Report on national mental health development in China (2019–2020). Social Sciences Academic Press: Beijing, China. 2021.
18- نادری، حبیب‌الله؛ دهقان، حمیدرضا؛ قادری، محمد؛ مؤمنی، فاطمه. کیفیت خواب دانشجویان با نقش میانجی فراشناخت‌ها. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، ۱۳۹۶؛4 (2): 23-12.
19- بهارلو، سعیده؛ موسی‌زاد، محمود؛ ستاره، جواد. رابطة ویژگی‌های شخصیتی باکیفیت خواب، خواب‌آلودگی روزانه و کیفیت زندگی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۱۴۰۰؛ ۳۱ (۱۹۸): 144- 158.
20- Zamani E, Akbari M, Mohammadkhani S, Riskind JH, Drake CL, Palagini L. The Relationship of Neuroticism with Sleep Quality: The Mediating Role of Emotional, Cognitive and Metacognitive Factors. Behavioral sleep medicine. 2022 Jan 2;20(1):74-89.
21- Sheffler JL, Pickett S. Adverse Childhood Experiences and Poor Sleep Quality in Older Adults: The Influence of Cognitive Reappraisal. Alzheimer's & Dementia. 2022 Dec;18:e067729.
22- Scott J, Kallestad H, Vedaa O, Sivertsen B, Etain B. Sleep disturbances and first onset of major mental disorders in adolescence and early adulthood: a systematic review and meta-analysis. Sleep Medicine Reviews. 2021 Jun 1;57:101429.
23- Vandekerckhove M, Wang YL. Emotion, emotion regulation and sleep: An intimate relationship. AIMS neuroscience. 2018;5(1):1.
24- قریب بلوک، معصومه؛ میکائیلی، نیلوفر؛ بشرپور، سجاد. پیش‌بینی کیفیت خواب در نوجوانان بر اساس نگرش ناکارآمد درباره خواب، روان‌آزردگی‌گرایی، اعتیاد به اینترنت و حساسیت اضطرابی با میانجی‌گری راهبردهای تنظیم هیجان و ذهن آگاهی. مجله علوم روان‌شناختی، ۱۴۰۱؛ ۲۱ (۱۱۶): ۱۵۳۸-۱۵۲۱.
25- Rakhimov A, Ong J, Realo A, Tang NK. Being kind to self is being kind to sleep? A structural equation modelling approach evaluating the direct and indirect associations of self-compassion with sleep quality, emotional distress and mental well-being. Current Psychology. 2022 Jan 23:1-4.
26- Butz S, Stahlberg D. The relationship between self-compassion and sleep quality: An overview of a seven-year German research program. Behavioral sciences. 2020 Mar 6;10(3):64.
27- Butz S, Stahlberg D. Can self-compassion improve sleep quality via reduced rumination? Self and Identity. 2018 Nov 2;17(6):666-86.
28- Hu Y, Wang Y, Sun Y, Arteta-Garcia J, Purol S. Diary study: the protective role of self-compassion on stress-related poor sleep quality. Mindfulness. 2018 Dec;9:1931-40.
29- Brown L, Houston EE, Amonoo HL, Bryant C. Is self-compassion associated with sleep quality? A meta-analysis. Mindfulness. 2021 Jan;12:82-91.
30- Neff K. Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity. 2003 Apr 1;2(2):85-101.
31- Talwar V, Castellanos M, Bosacki S. Self-compassion, social cognition, and self-affect in adolescence: A longitudinal study. Self and Identity. 2023 Jan 2;22(1):58-76.
32- Burnham C. Inducing Kindness to Cope with Social Stress: Comparing Self-Compassion with Cognitive Reappraisal.
33- Terry ML, Leary MR, Mehta S, Henderson K. Self-compassionate reactions to health threats. Personality and Social Psychology Bulletin. 2013 Jul;39(7):911-26.
34- Inwood E, Ferrari M. Mechanisms of change in the relationship between self-compassion, emotion regulation, and mental health: A systematic review. Applied Psychology: Health and Well-Being. 2018 Jul;10(2):215-35.
35- Diedrich A, Burger J, Kirchner M, Berking M. Adaptive emotion regulation mediates the relationship between self-compassion and depression in individuals with unipolar depression. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2017 Sep;90(3):247-63.
36- Güler KA. The Relationship Between Self-Compassion, Cognitive Flexibility and Psychological Symptoms. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences, 2022a.16(1):454-8.
37- Guassi Moreira JF, Sahi R, Ninova E, Parkinson C, Silvers JA. Performance and belief-based emotion regulation capacity and tendency: Mapping links with cognitive flexibility and perceived stress. Emotion. 2022 Jun;22(4):653.
38- Uddin LQ. Cognitive and behavioural flexibility: neural mechanisms and clinical considerations. Nature Reviews Neuroscience. 2021 Mar;22(3):167-79.
39- Bilgin M. Ergenlerin beş faktör kişilik özelliği ile bilişsel esneklik ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2017 Jul 15;16(62):945-54.
40- Toraman Ç, Özdemir HF, Aytuğ Koşan AM, Orakçı Ş. Relationships between cognitive flexibility, perceived quality of faculty life, learning approaches, and academic achievement.
41- Gabrys RL, Tabri N, Anisman H, Matheson K. Cognitive control and flexibility in the context of stress and depressive symptoms: The cognitive control and flexibility questionnaire. Frontiers in Psychology. 2018 Nov 19;9:2219.
42- Dennis JP, Vander Wal JS. The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive therapy and research. 2010 Jun;34(3):241-53.
43- Inozu M, Gök BG, Tuzun D, Haciomeroglu AB. Does cognitive flexibility change the nature of the relationship between intolerance of uncertainty and psychological symptoms during the COVID-19 outbreak in Turkey? Current Psychology. 2022 Jan 4:1-2.
44- Arici-Ozcan N, Cekici F, Arslan R. The relationship between resilience and distress tolerance in college students: The mediator role of cognitive flexibility and difficulties in emotion regulation. International Journal of Educational Methodology. 2019;5(4):525-33.
45- Marroquín B, Tennen H, Stanton AL. Coping, emotion regulation, and well-being: Intrapersonal and interpersonal processes. The happy mind: Cognitive contributions to well-being. 2017:253-74.
46- Troy AS, Shallcross AJ, Brunner A, Friedman R, Jones MC. Cognitive reappraisal and acceptance: Effects on emotion, physiology, and perceived cognitive costs. Emotion. 2018 Feb;18(1):58.
47- Malooly AM, Genet JJ, Siemer M. Individual differences in reappraisal effectiveness: the role of affective flexibility. Emotion. 2013 Apr;13(2):302.
48- McRae K, Gross JJ. Emotion regulation. Emotion. 2020 Feb;20(1):1.
49- Opitz PC, Cavanagh SR, Urry HL. Uninstructed emotion regulation choice in four studies of cognitive reappraisal. Personality and Individual Differences. 2015 Nov 1;86:455-64.
50- Ray-Yol E, Ülbe S, Temel M, Altan-Atalay A. Interpersonal emotion regulation strategies: can they function differently under certain conditions? Current Psychology. 2020 Apr 28:1-8.
51- Liu Y, Li H, Xu X, Li Y, Wang Z, Zhu H, Zhang X, Jiang S, Li N, Gu S, Wang F. The relationship between insecure attachment to depression: mediating role of sleep and cognitive reappraisal. Neural Plasticity. 2020 Apr 14;2020.
52- John OP, Gross JJ. Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of personality. 2004 Dec;72(6):1301-34.
53- Jazaieri H, McGonigal K, Lee IA, Jinpa T, Doty JR, Gross JJ, Goldin PR. Altering the trajectory of affect and affect regulation: The impact of compassion training. Mindfulness. 2018 Feb;9:283-93.
54- Xu C, Xu Y, Xu S, Zhang Q, Liu X, Shao Y, Xu X, Peng L, Li M. Cognitive reappraisal and the association between perceived stress and anxiety symptoms in COVID-19 isolated people. Frontiers in psychiatry. 2020 Sep 2;11:858.
55- Schäfer JÖ, Naumann E, Holmes EA, Tuschen-Caffier B, Samson AC. Emotion regulation strategies in depressive and anxiety symptoms in youth: A meta-analytic review. Journal of youth and adolescence. 2017 Feb;46:261-76.
56- Gross JJ. Emotion regulation: conceptual and empirical foundations.
57- Dryman MT, Heimberg RG. Emotion regulation in social anxiety and depression: A systematic review of expressive suppression and cognitive reappraisal. Clinical psychology review. 2018 Nov 1;65:17-42.
58- Pruessner L, Barnow S, Holt DV, Joormann J, Schulze K. A cognitive control framework for understanding emotion regulation flexibility. Emotion. 2020 Feb;20(1):21.
59- Gross JJ, John OP. Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology. 2003 Aug;85(2):348.
60- Gutiérrez-Cobo MJ, Megías-Robles A, Gómez-Leal R, Cabello R, Fernández-Berrocal P. Emotion regulation strategies and aggression in youngsters: The mediating role of negative affect. Heliyon. 2023 Mar 1;9(3).
61- Ehring T, Tuschen-Caffier B, Schnülle J, Fischer S, Gross JJ. Emotion regulation and vulnerability to depression: spontaneous versus instructed use of emotion suppression and reappraisal. Emotion. 2010 Aug;10(4):563.
62- Ellis EM, Prather AA, Grenen EG, Ferrer RA. Direct and indirect associations of cognitive reappraisal and suppression with disease biomarkers. Psychology & Health. 2019 Mar 4;34(3):336-54.
63- Sun Y, BO S, LV J. Brain network analysis of cognitive reappraisal and expressive inhibition strategies: Evidence from EEG and ERP. Acta Psychologica Sinica. 2020 Jan 25;52(1):12.
64- Zaehringer J, Falquez R, Schubert AL, Nees F, Barnow S. Neural correlates of reappraisal considering working memory capacity and cognitive flexibility. Brain Imaging and Behavior. 2018 Dec;12:1529-43
65- Zhang J, Lau EY, Hsiao JH. Using emotion regulation strategies after sleep deprivation: ERP and behavioral findings. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. 2019 Apr 15;19:283-95.
66- Latif I, Hughes AT, Bendall RC. Positive and negative affect mediate the influences of a maladaptive emotion regulation strategy on sleep quality. Frontiers in Psychiatry. 2019 Aug 30;10:628.
67- O’Leary K, Bylsma LM, Rottenberg J. Why might poor sleep quality lead to depression? A role for emotion regulation. Cognition and Emotion. 2017 Nov 17;31(8):1698-706.
68- Palmer CA, Oosterhoff B, Bower JL, Kaplow JB, Alfano CA. Associations among adolescent sleep problems, emotion regulation, and affective disorders: Findings from a nationally representative sample. Journal of Psychiatric Research. 2018 Jan 1;96:1-8.
69- Finlay-Jones AL. The relevance of self-compassion as an intervention target in mood and anxiety disorders: A narrative review based on an emotion regulation framework. Clinical Psychologist. 2017 Jul 1;21(2):90-103.
70- غفاری جاهد، زهره؛ امینی، ناصر؛ دیره، عزت؛ میرزایی، کامران. مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد با درمان متمرکز بر شفقت بر انعطاف‌پذیری‌شناختی در مردان مبتلا به سندرم رودة تحریک‌پذیر. سلامت جامعه، 1400؛ 15(3). 1- 10.
71- Neff KD. Self-compassion: Theory, method, research, and intervention. Annual Review of Psychology. 2023 Jan 18;74:193-218.
72- Neff KD, Pommier E. The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and identity. 2013 Mar 1;12(2):160-76.
73- McBride NL, Bates GW, Elphinstone B, Whitehead R. Self-compassion and social anxiety: The mediating effect of emotion regulation strategies and the influence of depressed mood. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. 2022 Dec;95(4):1036-55.
74- Paucsik M, Nardelli C, Bortolon C, Shankland R, Leys C, Baeyens C. Self-compassion and emotion regulation: testing a mediation model. Cognition and Emotion. 2023 Jan 2;37(1):49-61.
75- Deniz M, Gunduz M. Öz-Anlayışın Yordayıcıları Olarak Psikolojik Katılık ve Bilişsel Esneklik. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2021;11(1):75-94.
76- Diedrich A, Hofmann SG, Cuijpers P, Berking M. Self-compassion enhances the efficacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder. Behaviour research and therapy. 2016 Jul 1;82:1-0.
77- ستاری، مریم؛ اشرفی علویجه، معصومه؛ جراح، الهه. پیش‌بینی تاب‌آوری و شفقت به خود بر اساس انعطاف‌پذیری‌شناختی در پدران دارای کودکان با اختلال طیف اوتیسم. مجله مطالعات ناتوانی، 1401؛12: 96-96.
78- Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry research. 1989 May 1;28(2):193-213.
79- Kirwan M, Svenson DW, Pickett SM, Parkhill MR. Emotion regulation as a mediator between sleep quality and interpersonal aggression. Personality and individual differences. 2019 Oct 1;148:32-7.
80- Buysse DJ, Reynolds III CF, Monk TH, Hoch CC, Yeager AL, Kupfer DJ. Quantification of subjective sleep quality in healthy elderly men and women using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Sleep. 1991 Jul 1;14(4):331-8.
81- آروین، مجتبی؛ رسولی، هادی؛ عاشوری، روح اللّه؛ صفرزاده، زیبا. ارتباط بین کیفیت زندگی و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به فشارخون. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1398؛ 62(5): 34-42.
82- سر آبادانی، الهه؛ مروتی، ذکر اله؛ بخشی، مریم. رابطة آشفتگی ذهنی و کیفیت خواب با حافظه کاری دانشجویان پزشکی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1398؛ 62(3): 1545 - 1555.
83- Adie T, Steindl SR, Kirby JN, Kane RT, Mazzucchelli TG. The relationship between self-compassion and depressive symptoms: Avoidance and activation as mediators. Mindfulness. 2021 Jul;12(7):1748-56.
84- امیری پیجاکلایی، احمد؛ اکبری، مهدی؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر. ارزیابی مقدماتی بسته آموزشی فرا تشخیصی مبتنی بر مدل طرح‌واره درمانی، خود‌شفقتی و تنظیم هیجان در رفتارهای مرتبط با سلامت قلب. دو فصلنامه علمی روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 1402؛ 40(1): 1- 18.
85- Neff KD, Tóth-Király I, Yarnell LM, Arimitsu K, Castilho P, Ghorbani N, Guo HX, Hirsch JK, Hupfeld J, Hutz CS, Kotsou I. Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six subscale scores. Psychological assessment. 2019 Jan;31(1):27.
86- Kocur D, Flakus M, Fopka-Kowalczyk M. Validity and reliability of the Polish version of the Self-Compassion Scale and its correlates. Plos one. 2022 May 16;17(5):e0267637.
87- Sirois FM, Nauts S, Molnar DS. Self-compassion and bedtime procrastination: an emotion regulation perspective. Mindfulness. 2019 Mar 15;10:434-45.
88- Neff KD, Pommier E. The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and identity. 2013 Mar 1;12(2):160-76.
89- Tran, T. H. & Tran, M. D. (2017). Evaluation of self-compassion: A quantitative study in Vietnamese students [in Vietnamese]. The Journal of Psychology, 10(223), 13–23.
90- چاووشی، حانیه؛ سرافراز، مهدی رضا؛ گودرزی، محمدعلی. نقش واسطه‌ای شفقت به خود و به هشیاری در رابطة بین استرس ادراک‌شده و سلامت روانی- جسمانی. رویش روان‌شناسی، (1401)؛ 11(8)، 13-24.
91- Cleare S, Gumley A, Cleare CJ, O’Connor RC. An investigation of the factor structure of the Self-Compassion Scale. Mindfulness. 2018 Apr;9:618-28.
92- پور صالح؛ عطیه؛ سرپرست، علی. اثربخشی آموزش برخط برنامه شفقت به خود به هوشیار بر اضطراب سلامت و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در دوران شیوع بیماری کرونا. روان‌شناسی بالینی و شخصیت، 1401؛ (2)20: 135-147.
93- BaŞaran SK, GÖkdag C, Yildirim ZE. How does cognitive flexibility associate with depressive symptoms? A multiple mediation model including emotion dysregulation and problem-solving. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi. 2022;6(11):23-37.
94- Wang RN, Chang YC. Effect of Intrinsic Motivation on Junior High School Students' Creativity: Mediating Role of Cognitive Flexibility. International Journal of Educational Methodology. 2022;8(2):297-312.
95- Khazaei S, Bababei M. The Role of Cognitive Flexibility and Religious Coping Strategies in Predicting Divorce of Women with Betrayal Experiences. Journal of Family Relations Studies. 2022 Mar 1;2(4):4-12.
96- حمزه‌ای، امین؛ آقا یوسفی، علیرضا. الگوی معادلات ساختاری زوجی بر اساس تمایزیافتگی- خود و انعطاف‌پذیری‌شناختی با میانجی‌گری راهبردهای مقابله‌ای. نشریه مدیریت ارتقای سلامت. بهمن و اسفند 1401؛ 12(1). 16- 31.
97- Gong L, Liu Q. Mobile Phone Addiction and Sleep Quality: The Mediating Role of Anxiety and the Moderating Role of Emotion Regulation. Behavioral Sciences. 2023 Mar 12;13(3):250.
98- Mantua J, Helms SM, Weymann KB, Capaldi VF, Lim MM. Sleep quality and emotion regulation interact to predict anxiety in veterans with PTSD. Behavioural neurology. 2018 Jun 5;2018.
99- Grezellschak S, Jansen A, Westermann S. Emotion regulation in patients with psychosis: A link between insomnia and paranoid ideation? Journal of behavior therapy and experimental psychiatry. 2017 Sep 1;56:27-32.
100- حاتمیان، پیمان؛ رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم؛ سوری، احمد. تأثیر واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان و شادکامی دختران مبتلا به پرخوری عصبی. مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت، ۱۴۰۰؛ ۸ (۴): 124- 134.
101- Khanjani S, Foroughi AA, Bazani M, Rafiee S, Tamannaeifar S, Habibi M. Psychometric properties of Persian version of five facets of mindfulness questionnaire. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2022;27.
102- George, D. & Mallery, M. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 0/17 update (10a ed).2010. Boston: Pearson.
103- Byrne, B. M.Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming (2nd ed).2010. New York, NY: Routledge.
104- حبیب‌پور، کرم؛ صفری شالی، رضا. راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران: 1388: انتشارات لویه و متفکران.
105- داوری، علی؛ رضازاده، آرش. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS تهران: 1392: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
106- میرز، لاورنس اس؛ گامست، گلن؛ گارینو، ا.جی. پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)، ترجمه؛ پاشا شریفی، حسن؛ فرزاد، ولی‌الله؛ رضاخانی، سیمین دخت؛ حسن‌آبادی، حمیدرضا؛ ایزانلو، بلال؛ حبیبی، مجتبی. 1391. تهران: رشد.