بررسی خصوصیات روان‌سنجی فرم کوتاه پرسشنامه چشم‌انداز زمان در جمعیت بزرگ‌سالان شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه استنفورد

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس چشم‌انداز زمان زیمباردو فرم کوتاه در جمعیت بزرگ‌سالان شهر تهران انجام شد.
روش: نمونه آماری این پژوهش عبارت بود از 400 زن و مرد بزرگ‌سال شهر تهران که با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله­ای از جامعه آماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از فرم 36 سؤالی مقیاس چشم‌انداز زمان و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو استفاده شد.
نتایج: یافته‏‌ها نشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مطلوب برای کل مقیاس و هر کدام از عامل‌ها بود. همچنین نتایج نشان داد که عامل‌های مقیاس چشم‌انداز زمان با ویژگی‌های شخصیتی نئو فرم کوتاه رابطه معنی‌دار دارند. همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نیز بیانگر وجود 5 عامل گذشته منفی، خوش‌گذران در زمان حال، آینده‌نگر، گذشته مثبت و منفعل در زمان حال می‌باشد که درمجموع 37 درصد واریانس کل را تبیین می‌کند. البته نسبت به نسخه اصلی پرسشنامه چشم‌انداز زمان با تغییراتی در برخی از گویه‌ها همراه بود. در تحلیل عامل تائیدی نیز نتایج حاکی از برازش قابل قبول در تعیین عامل‌ها با گویه‌های جدید بود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پرسشنامه چشم‌انداز زمان با تغییرات اعمال شده در برخی گویه‌ها برای استفاده در جامعه‌ایرانی، ابزاری پایا و روا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Psychometric Characteristics of Time Perspective Inventory (Short Form) in Adult Population of Tehran

نویسندگان [English]

  • Susan Alizadeh Fard 1
  • Tayebeh Mohtashami 1
  • Marjan Haghighatgoo 2
  • Philip George Zimbardo 3
چکیده [English]

Introduction: The purpose of the study was to investigate psychometric characteristics of Zimbardo's time perspective inventory (short form) in adult population of Tehran.
Method: The sample population of the study was 400 adult men and women of Tehran which was selected by multiphase clustering method.  36-question form of time perspective inventory and NEO personality traits (short form) were used.
Results: Results showed that reliability coefficient of questionnaire by Cronbach alpha represent the suitable reliability of total scale and each of the factors. The results also showed that there's a significant relationship between time perspective inventory factors and NEO personality traits. In addition, the results of explanatory factor analysis indicate five factors of negative past, present hedonistic, provident, positive past, and present fatalistic which generally determine 37 % of total variance. Of course there are some changes in some of the items of time perspective inventory in comparison with the original inventory. Moreover, the results of confirmatory factor analysis show an acceptable fitness in determining factors with new items.
Discussion and conclusion: The obtaining results indicate that short form of time perspective inventory with its changed items is a valid and reliable tool for Iranian adult population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric Characteristics
  • Short Form of Time Perspective Inventory
  • Adults
  • Tehran