پیش‌بینی تعهد زناشویی براساس طرحواره‏های ناسازگار اولیه (حیطه جدایی/ طرد): نقش واسطه‌ای تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی مبتنی بر گوشی هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناشی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 دکتری تخصصی سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. ‏

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ،ایران.‏

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تعهد زناشویی براساس طرحواره‏های ناسازگار اولیه در حیطه
طرد / جدایی و با میانجی‌گری راهبردهای مثبت و منفی تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی مبتنی بر گوشی هوشمند در بین افراد متاهل انجام شد.
 روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی می‌باشد. به این منظور نمونه‌ای به حجم 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس از میان زنان و مردان متاهلی که در شهر کرج زندگی می‌کردند، انتخاب شدند و از این تعداد 177 نفر وارد تحلیل گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعهد زناشویی آدامز و جونز، پرسشنامه طرحواره‏های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه)، و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی خواجه احمدی و همکاران(1395) استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای spss-26 و smartPLS-2 انجام شد.
نتایج: نشان داد که طرحواره‏های حیطه طرد و جدایی با نقش میانجی‌گر تنظیم شناختی هیجان مثبت و اعتیاد به شبکه‏های اجتماعی می تواند به میزان 40 درصد (40/0R2= ) در سطح P<0/001 تغیرات تعهد زناشویی را پیش‌بینی کنند و همچنین شاخص‌های برازش مدل (27/0GOF= ) نشان از کیفیت مطلوب مدل دارد.
 بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد طرحوارهای ناسازگار اولیه می‌توانند از طریق تنظیم شناختی هیجان و اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی گوشی هوشمند در تعهد زناشویی زوجین چالش ایجاد کنند. هرچند که برای تایید یا رد این نتایج نیاز به مطالعات بیشتر احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital Commitment Prediction Based on Early Maladaptive Schemas (Disconnection / Rejection Domain): The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation and Smart Social Networks addiction

نویسندگان [English]

 • Rouhollah Dehghani Banadaki 1
 • Rasoul Roshan Chesli 2
 • Ruhollah Abbasi 3
 • Hojjatollah Farahani 4
1 MA in Clinical Psychology, Shahed University, Tehran‎, Iran .
2 . Professor of Psychology, Shahed University, Tehran, Iran .
3 PhD of evaluating and measuring, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of psychology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The present study aimed to examine a structural model of marital commitment based on early maladaptive schemas in the domain of disconnection/rejection and mediated by positive and negative cognitive emotion regulation strategies and smartphone-based social network addiction among married people. ‎‎
Method: ‎ This research is a correlational study. For this purpose, a sample of 200 people was selected by the Convenience/Accidental Sampling method from married men and women living in Karaj, and 177 of them were included in the analysis. The Marital Commitment Questionnaire (MCQ), the Young Schema Questionnaire (YSQ-SF), the Cognitive Emotion Regulation, and the Social Network Addiction Questionnaires were administered to collect data. Pearson correlation method and Structural equation modeling were used to analyze by SPSS -26 and Smart PLS-2 software. ‎‎
Results: The results from the structural model analysis revealed that schemas of disconnection/rejection Domain with the mediating role of positive strategies for cognitive emotion regulation and addiction to social networks can predict changes in marital commitment at a rate of 40% (R2 = 0.40, P <0.001). Also, the model fit indices (GOF = ‎‎0.27) indicate the desired quality of the model. ‎‎
Discussion and Conclusion: The present study suggests that early maladaptive schemas challenge couples' marital commitment through cognitive emotion regulation and the‏ ‏overuse of smartphone social networks.  However, more studies are needed to confirm or reject these results.‎‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marital Commitment
 • Schemes
 • Emotion Regulation‎
 • Addiction
 1. Aman, J. , U. L. Jaffar Abbas, and G. Shi, Religious affiliation, daily spirituals, and private religious factors promote marital commitment among married couples: does religiosity help people amid the COVID-19 Crisis? Frontiers in psychology, 2021. 12.

  1. Van Mol, C. and H. A. de Valk, Relationship satisfaction of European binational couples in the Netherlands. International Journal of Intercultural Relations, 2016. 50: p. 50-59.
  2. Mosko, J. E. , Commitment and attachment dimensions: Contributions to adult attachment development. 2009.
  3. John, N. A. , et al. , Understanding the meaning of marital relationship quality among couples in peri-urban Ethiopia. 2017. 19(2): p. 267-278.
  4. Zaloudek, J. A. , Evangelicals’ Sanctification of Marriage through the Metaphor of Jesus as a Husband. Religions, 2014. 5(3): p. 623-647.
  5. Stowell, D. , Investment banks, hedge funds, and private equity. 2017: Academic Press.
  6. Allen, E. S. , et al. , On the home front: Stress for recently deployed Army couples. 2011. 50(2): p. 235-247.
  7. Hou, Y. , F. Jiang, and X. Wang, Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology, 2019. 54(3): p. 369-376.
  8. Johnson, M. P. J. A. i. p. r. , Commitment to personal relationships. 1991. 3: p. 117-143.
  9. Wang, X. , et al. , Towards an ethical and trustworthy social commerce community for brand value co-creation: A trust-commitment perspective. Journal of Business Ethics, 2020. 167(1): p. 137-152.
  10. Murray, S. L. and J. G. Holmes, Maintaining mutual commitment in the face of risk. Current Opinion in Psychology, 2015. 1: p. 57-60.
  11. Tseng, T. -h. , H. H. Huang, and A. Setiawan, How do motivations for commitment in online brand communities evolve? The distinction between knowledge-and entertainment-seeking motivations. Computers in Human Behavior, 2017. 77: p. 326-335.
  12. Goodfriend, W. , C. R. J. P. Agnew, and S. P. Bulletin, Sunken costs and desired plans: Examining different types of investments in close relationships. 2008. 34(12): p. 1639-1652.
  13. Zolfaghari, D. , et al. , Transdiagnostic model of healing from marital infidelity with emphasis on the role of metacognitions, schemas, intimacy, emotional efficiency and forgiveness. Clinical Psychology and Personality, 2021. 19(1): p. 27-39.
  14. سیمونه، چپارا؛ دیفرانسسکو، اکهاردردیگر؛ استیونس، بروس. طرحواره درمانی برای زوجها، ترجمه شهرام

  محمدخانی وهمکاران. تهران: انتشارات ابن سینا، 1397

  1. Amirarjmandi, Z. , P. Jahangir, and M. Niknam, Explaining Marital Commitment in Married Women Based on Early Maladaptive Schemas and Locus of Control: Investigating the Mediating Role of Spirituality. Journal of Applied Psychological Research, 2021. 12(3): p. 395-409.
  2. sabonchi, f. , F. Dokanei fard, and M. Behbodi, Structural model of marital satisfaction based on attachment styles and early maladaptive schemas with mediation of sensation seeking. Journal of Applied Psychology, 2021. 14(1): p. 119-138.
  3. Porjorat, M. , A comparative study of early maladaptive schemas in women with marital infidelity experience and those who didn't have such an experience. Acta Medica International, 2016. 3(1): p. 89.
  4. Mohammadi, B. and A. Soleymani, Early maladaptive schemas and marital satisfaction as predictors of marital commitment. International Journal of Behavioral Sciences, 2017. 11(1): p. 16-22.
  5. Ghahari, S. , et al. , Comparing the Effects of Emotion-focused Couple Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Marital Conflict and Emotion Regulation. Practice in Clinical Psychology, 2021. 9(2): p. 121-132.
  6. Shahid, H. and S. F. Kazmi, Role of emotional regulation in marital satisfaction. International Journal for Social Studies, 2016. 2(4): p. 47-60.
  7. Bloch, L. , C. M. Haase, and R. W. Levenson, Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion, 2014. 14(1): p. 130.
  8. Mazzuca, S. , et al. , Emotion regulation and satisfaction in long-term marital relationships: The role of emotional contagion. Journal of Social and Personal Relationships, 2019. 36(9): p. 2880-2895.
  9. Wang, Z. , et al. , Emotion regulation in supervisory interactions and marital well-being: A spillover–crossover perspective. Journal of occupational health psychology, 2019. 24(4): p. 467.
  10. Kumcağiz, H. , C. Şahin, and B. Köksal, The effects of smartphone addiction marital adjustment of partners. 2017.
  11. Rumondor, P. C. , Is There an Application for Improving Marital Satisfaction? An Overview of Smartphone Usage in Urban Young Adults' Marital Interactions. Makara Human Behavior Studies in Asia, 2019. 23(1): p. 97-112.
  12. Savitri, S. I. and J. Ulfah. The Influence of Communication Intensity via Smartphone and Intimacy Communication toward Marital Satisfaction on Working Women in Millenial Era. in International Conference on Psychology and Communication 2018 (ICPC 2018). 2019. Atlantis Press.
  13. Hosseini, B. and M. Niknam, Communication skills and marital satisfaction: considering the moderating role of addiction to virtual social networks. Journal of Modern Psychological Researches, 2020. 15(58): p. 80-96.
  14. Young, J. , J. Klosko, and M. J. N. Y. Weishaar, NY, Schema therapy: A practitioner's guide Guilford Press. 2003.
  15. Chatav, Y. and M. A. J. B. t. Whisman, Partner schemas and relationship functioning: A states of mind analysis. 2009. 40(1): p. 50-56.
  16. Spinhoven, P. , et al. , The therapeutic alliance in schema-focused therapy and transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. 2007. 75(1): p. 104.
  17. Stiles, O. E. , Early maladaptive schemas and intimacy in young adults' romantic relationships. 2004: Alliant International University, San Francisco Bay.
  18. Khasho, D. , et al. , The effectiveness of individual schema therapy in older adults with borderline personality disorder: Protocol of a multiple-baseline study. 2019. 14: p. 100330.
  19. Oliveira, C. and P. J. J. T. j. o. s. m. Nobre, Cognitive structures in women with sexual dysfunction: the role of early maladaptive schemas. 2013. 10(7): p. 1755-1763.
  20. Turner, H. M. , K. S. Rose, and M. J. J. E. B. Cooper, Parental bonding and eating disorder symptoms in adolescents: The meditating role of core beliefs. 2005. 6(2): p. 113-118.
  21. McRae, K. and J. J. Gross, Emotion regulation. Emotion, 2020. 20(1): p. 1.
  22. Dunham, S. M. , Emotional skillfulness in African American marriage: Intimate safety as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. 2008, University of Akron.
  23. Yakın, D. , et al. , An integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and mental health: The role of selfcompassion and emotion regulation. 2019. 75(6): p. 1098-1113.
  24. Rogge, R. D. , et al. , Is skills training necessary for the primary prevention of marital distress and dissolution? A 3-year experimental study of three interventions. 2013. 81(6): p. 949.
  25. Kirby, J. S. , D. H. J. J. o. m. Baucom, and f. therapy, Treating emotion dysregulation in a couples context: A pilot study of a couples skills group intervention. 2007. 33(3): p. 375-391.
  26. Scheffel, C. , et al. , Cognitive emotion regulation and personality: an analysis of individual differences in the neural and behavioral correlates of successful reappraisal. 2019. 2.
  27. Garnefski, N. , et al. , Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. 2001. 30(8): p. 1311-1327.
  28. Jermann, F. , et al. , Cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ). 2006. 22(2): p. 126-131.
  29. Garnefski, N. , et al. , Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9–11-year-old children. 2007. 16(1): p. 1-9.
  30. Haug, S. , et al. , Smartphone use and smartphone addiction among young people in Switzerland. 2015. 4(4): p. 299-307.
  31. Chen, B. and J. J. C. i. H. B. Marcus, Students’ self-presentation on Facebook: An examination of personality and self-construal factors. 2012. 28(6): p. 2091-2099.
  32. Trojak, B. , D. Zullino, and S. Achab, Brain stimulation to treat internet addiction: A commentary. Addictive Behaviors, 2017. 64: p. 363-364.
  33. Young, K. S. , Internet addiction: Evaluation and treatment. 1999, British Medical Journal Publishing Group.
  34. Chasombat, P. , Social networking sites impacts on interpersonal communication skills and relationships. 2014.
  35. Przybylski, A. K. and N. Weinstein, Can you connect with me now? How the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality. Journal of Social and Personal Relationships, 2013. 30(3): p. 237-246.
  36. Kross, E. , et al. , Facebook use predicts declines in subjective well-being in young adults. PloS one, 2013. 8(8): p. e69841.
  37. Roberts, J. A. and M. E. David, My life has become a major distraction from my cell phone: Partner phubbing and relationship satisfaction among romantic partners. Computers in human behavior, 2016. 54: p. 134-141.
  38. McDaniel, B. T. and S. M. Coyne, “Technoference”: The interference of technology in couple relationships and implications for women’s personal and relational well-being. Psychology of Popular Media Culture, 2016. 5(1): p. 85.
  39. Mehrpouya, F. , M. Jajarmi, and E. A. Mousavi, The Inter-Structural Relationships between Early Maladaptive Schemas and Marital Commitment of Couples: The Mediating Role of Communication Patterns. International Journal of Health Studies, 2021. 8(2): p. 23-30.
  40. Donahue, J. J. , K. S. McClure, and S. M. Moon, The relationship between emotion regulation difficulties and psychopathic personality characteristics. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 2014. 5(2): p. 186.
  41. Finkel, E. J. , et al. , A brief intervention to promote conflict reappraisal preserves marital quality over time. Psychological Science, 2013. 24(8): p. 1595-1601.
  42. Vater, A. and M. Schröder–Abé, Explaining the link between personality and relationship satisfaction: Emotion regulation and interpersonal behaviour in conflict discussions. European Journal of Personality, 2015. 29(2): p. 201-215.
  43. McDaniel, B. T. , M. Drouin, and J. D. Cravens, Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers in human behavior, 2017. 66: p. 88-95.
  44. Clayton, R. B. , " The third wheel: The impact of Twitter use on relationship infidelity and divorce": Correction. 2015.
  45. Ridgway, J. L. and R. B. Clayton, Instagram unfiltered: Exploring associations of body image satisfaction, Instagram# selfie posting, and negative romantic relationship outcomes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 2016. 19(1): p. 2-7.
  46. Kimmes, J. G. and J. A. Durtschi, Forgiveness in romantic relationships: The roles of attachment, empathy, and attributions. Journal of Marital and Family Therapy, 2016. 42(4): p. 645-658.
  47. BESHARAT, M. A. , M. KHALILI KHEZRABADI, and S. M. R. REZAZADEH, THE MEDIATING ROLE OF DIFFICULTY OF EMOTION REGULATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS AND MARITAL PROBLEMS. FAMILY PSYCHOLOGY, 2017. 3(2): p. -.
  48. Yakın, D. , et al. , An integrative perspective on the interplay between early maladaptive schemas and mental health: The role of selfcompassion and emotion regulation. Journal of clinical psychology, 2019. 75(6): p. 1098-1113.
  49. Arpaci, I. , Relationships between early maladaptive schemas and smartphone addiction: The moderating role of mindfulness. International Journal of Mental Health and Addiction, 2021. 19(3): p. 778-792.
  50. Lee, J. , et al. , Psychological factors associated with smartphone addiction in South Korean adolescents. The Journal of Early Adolescence, 2018. 38(3): p. 288-302.
  51. Kim, S. -S. , Y. -S. Lee, and J. Kang, The relationship among early maladaptive schema, emotional dysregulation, and SNS addiction. Science of Emotion and Sensibility, 2017. 20(2): p. 33-44.
  52. Ahmed, O. , et al. , The mediating role of problematic social media use in the relationship between social avoidance/distress and self-esteem. Technology in Society, 2021. 64: p. 101485.
  53. Khajeahmadi, M. , S. Pooladi, and M. Bahreini, Design and Assessment of Psychometric Properties of the Addiction to Mobile Questionnaire Based on Social Networks %J Journal of Nursing Education. 2017. 4(4): p. 43-51.
  54. Faustino, B. and A. B. Vasco, Relationships between emotional processing difficulties and early maladaptive schemas on the regulation of psychological needs. Clinical Psychology & Psychotherapy, 2020. 27(6): p. 804-813.
  55. Zade-Mohammadi, A. and H. Kordestanchi Aslani, The Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation in the Relationship of Early Maladaptive Schemas With Spouse Abuse. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 2021. 26(4): p. 502-523.
  56. Tabachnick, B. and L. Fidell, Using multivariate statistics, 6th (ed. ) Boston, MA. 2013, Pearson/Allyn & Bacon.
  57. Adams, J. M. , W. H. J. J. o. p. Jones, and s. psychology, The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. 1997. 72(5): p. 1177.
  58. GHanbari, B. , et al. , On the Relationship among Parenting Styles, Attachment Styles and Marital Commitment in Arried Female Students of Allameh Tabatabai University %J Quarterly Journal of Women and Society. 2011. 2(7): p. 39-60.
  59. Young, J. , Cognitive Therapy for Personality Disorders Florida. 1994, Professional Resource Press.
  60. Schmidt, N. B. , et al. , The schema questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schemas. 1995. 19(3): p. 295-321.
  61. AHI, G. , M. A. MOHAMMADIFAR, and M. A. BESHARAT, RELIABILITY AND VALIDITY OF YOUNG'S SCHEMA QUESTIONNAIRE-SHORT FORM. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION, 2007. 37(3): p. -.
  62. Garnefski, N. , V. Kraaij, and P. J. L. Spinhoven, The Netherlands: DATEC, Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. 2002.
  63. Hasani, J. , The reliability and validity of the short form of the cognitive emotion regulation questionnaire %J Journal of Research in Behavioural Sciences. 2011. 9(4): p. 0-0.
  64. Chin, W. W. , How to write up and report PLS analyses, in Handbook of partial least squares. 2010, Springer. p. 655-690.
  65. Hair Jr, J. F. , et al. , A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). 2016: Sage publications.
  66. Harris, S. S. , Marital commitment and religiosity in a sample of adults in Utah. 2005.
  67. Dattilio, F. M. J. J. o. C. P. , Restructuring schemata from family of origin in couple therapy. 2006. 20(4): p. 359-374.
  68. Bach, B. , G. Lockwood, and J. E. J. C. b. t. Young, A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas. 2018. 47(4): p. 328-349.
  69. Singh, S. and R. J. S. S. I. Mishra, Emotion regulation strategies and their implications for well-being. 2011. 27(2): p. 179.
  70. Morris, A. S. , et al. , The role of the family context in the development of emotion regulation. 2007. 16(2): p. 361-388.
  71. Grohol, J. M. J. P. c. , Facebook reinforces relationship jealousy. 2009.
  72. Oberst, U. , et al. , Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. 2017. 55: p. 51-60.
  73. Houghton, S. , et al. , Reciprocal relationships between trajectories of depressive symptoms and screen media use during adolescence. 2018. 47(11): p. 2453-2467.
  74. Tezel, F. K. , Ş. T. Kişlak, and M. J. N. P. A. Boysan, Relationships between childhood traumatic experiences, early maladaptive schemas and interpersonal styles. 2015. 52(3): p. 226.