پیش‌بینی نیرومندی من و ویژگی‌های آن بر اساس سبک‌های دل‌بستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استاد گروه روان‏شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش مهم دوران ابتدایی تحول در شکل‌گیری نیرومندی من، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش سبک‌های دل‌بستگی در پیش‌بینی نیرومندی من و خرده‌مقیاس‌های آن (امید، اراده، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق، مراقبت و خرد) انجام شد.
روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. شرکت‌کنندگان شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و شاهد که به روش نمونه‌گیریِ دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سبک دل‌بستگی کولینز و رید و پرسشنامه نیرومندی من‌ مارکستروم استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج حاصل همبستگی نشان می‌دهد که بین متغیرهای سبک‌های دل‌بستگی و نیرومندی من، همبستگی معنادار وجود دارد و رگرسیون چندگانه هم نشان می‌دهد که این مدل رگرسیونی3/33 درصد از تغییرات واریانس نیرومندی من را پیش‌بینی کند. نتایج پیش‌بینی خرده‌مقیاس‌ها و درصد واریانس تغییر به‌ترتیب عبارت‌اند از امید: 7/30، اراده: 9/23، هدف: 31، شایستگی: 3/25، وفاداری: 9/13، عشق: 3، مراقبت: 9، خرد: 5/26 است.
بحث و نتیجه‏ گیری: نتایج نشان می‌دهد که سبک‌ دل‌بستگی ایمن، نیرومندی من و خرده‌مقیاس‌های آن را با جهت مثبت و سبک دل‌بستگی اجتنابی و اضطرابی نیرومندی من و خرده‌مقیاس‌های آن را با جهت منفی پیش‌بینی می‌کند. این یافته‌ها، اهمیت بحث دل‌بستگی سالم در پیش‌بینی نیرومندی من را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting EGO Strength and its Characteristics Based on Attachment Styles

نویسندگان [English]

 • Yavar Toopchi 1
 • Rasol Roshan chesl 2
 • Masoud Janbozorgi 3
1 M.A in Clinical Psychology Shahed University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Psychology, Research Institute of Hawzeh and University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Given the significant impact of the early developmental period on the formation of EGO strength, this study aimed to investigate the predictive role of attachment styles in relation to EGO strength and its subscales, including hope, will, purpose, competence, fidelity, love, care, and wisdom.
Method: This research employs a descriptive correlation methodology. The participants included 250 students from Tehran University and Shahed University who were selected using the convenience sampling method. The Collins and Reid Attachment Style Questionnaires and Markstrom's Ego Strength Questionnaire were used to collect data. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
Result: The correlation results indicate a significant relationship between attachment styles and EGO strength. Furthermore, the multiple regression analysis reveals that this model can predict 33.3% of the variance in EGO strength. The prediction results for the subscales and percentage of change variance are as follows: Hope: 7.30, 
Will: 9.23, Purpose: 31, Competence: 3.25, Fidelity: 9.13, Love: 3, Care: 9, Wisdom: 5.26.
Discussion and Conclusion: The results indicate that the secure attachment style positively predicts EGO strength and its subscales, while the avoidant and anxious attachment styles negatively predict EGO strength and its subscales. These findings demonstrate the significance of secure attachment in predicting ego strength.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attachment style
 • Secure Attachment
 • Anxious Attachment
 • Avoidant Attachment
 • EGO strength
 1.  

  1. Markstrom C.A., Sabino V, Turner B, Herman R. (1997). The Psychosocial Inventory of Ego Strengths: Development and Validation of a New Eriksonian Measure. Journal of Youth and Adolescence, 705-732.
  2. Markstrom C. A, Marshal S.K. (2007). The psychosocial inventory of ego strengths: Examination of theory and psychometric properties. Journal ofAdolescence 30, 63-79.
  3. Kesavelu D, Sheela K, Abraham P. (2021) Stages of Psychological Development of Child-An Overview, International Journal of Current Research and Review13, 74 -78
  4. Gfellner, B. M. (2016). EGO STRENGTHS, RACIAL/ETHNIC IDENTITY, AND WELL-BEING AMONG NORTH AMERICAN INDIAN/FIRST NATIONS ADOLESCENTS. American Indian and Alaska Native Mental Health Research, 87-116
  5. Ataei M ; Farhadi M; Rashid Kh. (2021). Developing a structural model for explaining psychological well-being based on ego strength and negative dimensions of time attitude. Fundamentals of Mental Health, 191-199.
  6. بادام فیروز ع، رحیمیان ا، ناجی ا،‌ شیخی م.(1396) . تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 37-45 .
  7. Kaiser E. (2020), Violence on street children: Looking through Erikson’s psychosocial development theory, Journal of Health and Social Sciences 5,1. 45-52
  8. Berzonsky, M. D., & Kuk, L. (2005) "Identity style, psychosocial maturity, and academic performance". Personality and Individual Differences. 39, 235–247
  9. پورمحسنی, ف. .(1393) سبک‌های هویت، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و سلامت روانی دانشجویان: مدل معادلات ساختاری. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 133-159 .
  10. Markstrom C. A, Kalmanir H. M. (2001). Linkages Between the Psychosocial Stages of Identity and Intimacy and the Ego Strengths of Fidelity and Love, AN INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORY AND RESEARCH, 179–196
  11. Anthis, K. (2014). Hope, Will, Purpose, Competence, and Fidelity: Ego Strengths as Predictors of Career Identity. An International Journal of Theory and Research
  12. فیست جس، فیست گریگوری.(1394) . نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی .تهران: نشر روان.
  13. Sekowski M (2020) Attitude Toward Death From the Perspective of Erik Erikson's Theory of Psychosocial Ego Development: An Unused Potential, Journal of Death and Dying, 935-957
  14. Khairani & Maemonah ( 2021), THE NATURE OF PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD ACCORDING TO ERIK ERIKSON'S VIEW, Jurnal KajianGender dan Anak, 05,02, 151-161
  15. بشارت محمدعلی، اسدی محمدمهدی، تولاییان فهیمه.(1394) . نقش واسطه‌ای استحکام من در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی و راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی, 107-119 .
  16. Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York, NY: Norton.
  17. Bretherton, I (1997). Bowlby's Legacy to Developmental Psychology, Child Psychiatry & Human Development,28
  18. Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss VOLUME II SEPARATION ANXIETY AND ANGER. New York: The Tavistock Institute of Human Relations
  19. Pittman, J. F., Keiley, M. K., Kerpelman, J. L., & Vaughn, B. E. Pittman, J. F., Keiley, M. K., Kerpelman, J. L., & Vaughn, B. E. (2011). Attachment, identity, and intimacy: Parallels between Bowlby's and Erikson's paradigms. Journal of Family Theory & Review, 3(1), 32–46.
  20. Quattlebaum, G. (2018). GENERATIVITY AND ATTACHMENT STYLE IN BABY BOOMERS A DISSERTATION SUBMITTED, Master thesis ADLER UNIVERSITY.
  21. Kerpelman J L, Pittman J F. (2018) Erikson and the Relational Context of Identity: Strengthening Connections With Attachment Theory, Identity: An International Journal of Theory and Research18, 306-314
  22. Fonagy, P (2004). Attachment theory and psychoanalysis, New York: Guilford Press.
  23. Arseth, A. K., Kroger, J., Martinussen, M., & Marcia, J. (2009). Meta-analytic studies of identity status and the relational issues of attachment and intimacy. Identity, 9, 1–32.
  24. Berman, S. L.,Weems, C. F., Rodriguez, E. T., & Zamora, I. J. (2006). The relation between identity status and romantic attachment style in middle and late adolescence. Journal of Adolescence, 29, 737–748
  25. Doumen, S., Smits, I., Luyckx, K., Duriez, B., Vanhalst, J., Verschueren, K., & Goossens, L. (2012). Identity and perceived peer relationship quality in emerging adulthood: The mediatirng role of attachment-related emotions. Journal of Adolescence, 35, 1417–1425
  26. Kerpelman, J. L., Pittman, J. F., Saint-Eloi Cadely, H., Tuggle, F. J., Harrell-Levy, M. K., & Adler-Baeder, F. M. (2012). Identity and intimacy during adolescence: Connections among identity styles, romantic attachment, and identitycommitment. Journal of Adolescence, 35, 1427–1439
  27. Samuolis, J., Layburn, K., & Schiaffino, K. M. (2001). Identity development and attachment to parents in college Journal of Youth and Adolescence, 30, 373–384
  28. Pittman, J. F., Keiley, M. K., Kerpelman, J. L., & Vaughn, B. E. (2011). Attachment, identity and Intimacy: Parallels between Bowlby’s and Erikson’s Paradigms. Journal of Family Theory and Review, 3, 32–46
  29. Cassidy Jude ,Shaver Phillip R. . (2016). Handbook of Attachment Theory, Research,and Clinical Applications. New York: The Guilford Press.
  30. BOWLBY, J. (1969). ATTACHMENT AND LOSS VOLUME I ATTACHMENT. Basic Books: New York
  31. Guo Lingjie ,Ash Jude . (2020). Anxiety and Attachment Styles: A Systematic Review. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 1005-1012
  32. Ceyhan Ebubekir ,Boysan Murat , Kadak Muhammed Tayyip. (2019). Associations between Online Addiction, Attachment Style, Emotion Regulation, Depression and Anxiety in General Population: Testing the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction. Sleep and Hypnosi: A Journal of Clinical Neuroscience and Psychopathology, 123-139
  33. Kirkpatrick, L. A. (2005). Attachment, evolution, and the psychology of religion. New York: Gikford press
  34. VandenBos, G. R. (2015). APA Dictionary of psychology. Washington DC: American Psychological Association
  35. Ainsworth Mary D. Salter, Blehar Mary C., Waters Everett, Wall Sally N. (2015). PATTERNS OF ATTACHMENT A Psychological Study of the Strange Situation. New York: Psychology Press
  36. هومن، ح.(1395) . مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت).
  37. فتحی آشتیانی، ع .(1395) .آزمون‌های روان‌شناختی جلد دوم. تهران: انتشارات بعثت.
  38. الطافی, ش .(1390) .بررسی و مقایسه قدرت ایگو و صفات شخصیتی وابسته به مصرف مواد و مستقل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد.
  39. رسول‌زاده طباطبایی ک، حقیقت ف، زادهوش س.(1388) . نیرومندی من، شدت درد و خودکارآمدی مربوط به درد در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس: بررسی نقش متغیرهای واسطه‌ای. پژوهش در سلامت روان‌شناختی, 61-72 .
  40. پاک‌دامن.(1385) . بررسی ارتباط بین دل‌بستگی و جامعه‌طلبی در نوجوانان. پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران.
  41. تیموری علی، غلامعلی لواسانی مسعود، بخشایش علیرضا.(1391) . پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک دل‌بستگی و خودمتمایزسازی. خانواده‌پژوهی.441-463 .
  42. زیباکردار معصومه، شریفی نسترن، پاشاشریفی حسن.(1392) . بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه دل‌بستگی بزرگ‌سالان کولینزورید و رابطه آن با پنج عامل شخصیتی NEO-FFI .پایان‌نامه ارشد روان‌شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
  43. Erikson, E. H (1964). Insight and Responsibility. New York: Norton.
  44. Matas, L., Arend, R. A., & Sroufe, L. A. (1978). Continuity of adaptation in the second year: The relationship between quality of attachment and later competence. Child Development, 49,547- 556