اثربخشی مشاورة سیستمی بوئن بر قلدری و فرصت‌های رفتاری در خانواده‌های آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران .

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران .

3 دانشجوی پزشکی دانشگاه رودن روسیه.

چکیده

مقدمه: روابط فرا زناشویی آسیب جبران‌ناپذیری بر زندگی مشترک و روابط میان فردی زوج‌ها تحمیل می‌نماید. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف «بررسی اثربخشی مشاوره سیستمی «بوئن» بر قلدری و فرصت‌های رفتاری در خانواده‌های آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی» انجام شد.
 روش: روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی است و برای گرد‌آوری اطلاعات از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش را کلیه زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره و روان‌شناسی آرامش شهر تهران در شش ماه دوم سال 1400 تشکیل دادند که از بین آن‌ها 32 نفر (16 زوج) به روش نمونه‌گیری در‌ دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به‌طور تصادفی (8 زوج در هر گروه) گمارده شدند. گروه آزمایش مشاوره سیستمی بوئن را در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند.
ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه‌های «چهار‌سوار کارگاتمن» (2012) و مقیاس قلدری «الویوس» (1996) بود که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 26 در دو بخش توصیفی و استنباطی (کوواریانس) صورت پذیرفت.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که مشاوره سیستمی بوئن در مرحله پس‌آزمون تفاضل میانگین نمرات قلدری و فرصت‌های رفتاری در دو گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (01/0>p).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، مشاوره سیستمی بوئن مداخله‌ای کاربردی در کاهش قلدری و ایجاد فرصت‌های رفتاری در زوج‌های آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Boen's Systemic Counseling in Bullying and Behavioral Opportunities in Families Affected by Extramarital Relationships

نویسندگان [English]

  • Rashin Abdollahi 1
  • Abolqasem Isa Morad 2
  • Eima Abdi 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Amin University of Police Sciences, Tehran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 patrice lumumba peoples' friendship university of russia (RUDN university).
چکیده [English]

Introduction: Extramarital relationships cause irreparable damage to the shared life and interpersonal relationships of couples. The present study was conducted to investigate the effectiveness of Boen's systemic counseling in addressing bullying and behavioral issues within families affected by extramarital relationships.
Method: The present study used a quasi-experimental approach and a pre-test-post-test design with a control group to gather data. The study's statistical population comprised all couples who sought services at the Counseling and Psychology Center Exir of Tehran during the second half of 2022. Among them, 32 people (16 couples) were selected using the available sampling method and then randomly assigned to the experimental and control groups (8 couples in each group). The experimental group received eight 90-minute sessions of Bowen's systemic counseling, while the control group remained on the waiting list. The study utilized the four-horse rider questionnaire (2012) and the Olweus bullying questionnaire (1996) as instruments. These were administered in two stages: pre-test and post-test. Data analysis was conducted using SPSS software version 26, with two sections for descriptive and inferential (covariance) analysis.
Result: Bowen's systemic counseling reduced bullying and improved behavioral opportunities in affected families dealing with extramarital affairs.
Discussion and conclusion: Based on the results of this study, Bowen systemic counseling is an effective intervention for reducing bullying and creating behavioral opportunities in couples affected by extramarital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extramarital Relationships
  • Behavioral Opportunities
  • Bullying
  • Bowen's Systemic Counseling
  • Yang Z, Zhang H, Kwan HK, Chen S. Crossover effects of servant leadership and job social support on mployee spouses: The mediating role of employee organization-based self-esteem. Journal of Business Ethics. 2018 Feb;147(3):595-604.

 

2- فلاحیان، حسین؛ میکاییلی، نیلوفر؛ یوسفی یزدانی، متین (1398). پیش‌بینی روابط فرا زناشویی بر اساس کیفیت عشق، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده،5(1)، صص 76-59.

https://ricest.ac.ir

3) فاطمی اصل، شهریار؛ گودرزی، محمود؛ کریمی ثانی، پرویز و بوستانی‌پور، علیرضا (1397). اثربخشی زوج درمانی تحلیل روابط محاوره‌ای بر احساس تنهایی زنان آسیب‌دیده از روابط فرا زناشویی در شهرستان سلماس. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(10)، صص 718-709.

http://jsr-p.khuisf.ac.ir

4) چوپانی، موسی؛ فاتحی‌زاده، مریم، آسنجرانی؛ فرامرز و ماریو دی کاسترو کوریا (1400). پدیدارهای وجودی در خیانت زناشویی مردان. خانواده پژوهی،17(67)، صص 513-483.

https://jfr.sbu.ac.ir.

 

5) Labrecque LT, Whisman MA. Attitudes toward and prevalence of extramarital sex and descriptions of extramarital partners in the 21st century. Journal of Family Psychology. 2017 Oct;31(7):952.

 

6) Harris, C. (2018).Characteristics of Emotional and Physical Marital Infidelity That Predict Divorce.(Doctoraldissertation, Alliant International University).

7) فتحی، منصور؛ پروین، ستار و جوادیان، سید رضا (1395). مقایسه علل بی‌وفایی مردان و زنان در روابط فرا زناشویی: یک مطالعه کیفی. مجله تحقیق کیفی در علوم سلامت،5(4)، صص 418-401.

http://jqr1.kmu.ac.ir.

 

8) Fincham, F.D. May, R.W. (2016). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 13, 70–74.

https://doi.org/10. 1016/j.copsyc.2016.03.008

 

9) عباسی، مرتضی؛ سودانی، منصور؛ رجبی، غلامرضا و خجسته‌مهر، رضا (1398). اثربخشی درمان بین سیستمی پیمان‌شکنی بر اعتماد زناشویی زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی همسر. فصلنامه زن و جامعه،10(2)، صص 62-39.

http://jzvj.marvdasht.iau.ir

 

10) فتح‌اللهی، لیلا (1399). رابطه استفاده از فضای مجازی و تنظیم هیجان با گرایش به روابط فرا زناشویی در زوجین. دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، 15 اردبیل، مردادماه.

http://uma.ac.ir     

11) صنیعی، سحر (1400). اثربخشی مشاوره سیستمی بوئن بر رفتارهای کنترل‌گرایانه و احساس انسجام در زنان آسیب‌دیده از خیانت همسر. فصلنامه ایده‌های نوین روان‌شناسی،10(14)، صص 13-1.

http://jnip.ir

 

12) Davies, A. Nouruzi, S. Ganguli, D. Namekawa, T. Thaper, D. Linder, S. & Zoubeidi, A. (2021). An androgen receptor switch underlies line age infidelity in treatment resistant prostate cancer.Nature Cell Biology,23(9), 1023-1034.

 

https://doi.org/10.1038/s41556-021-00743-5

۱۳) اصلاحی، نوشین؛ عارفی، مختار؛ حسینی، سعیده سادات و امیری، حسن (۱۳۹۷). مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و شناختی سیستمی گاتمن بر هماهنگی زناشویی زوج‌های متعارض. مجله مطالعات ناتوانی، 17(71)، صص 854-849.

http://jdisabilstud.ir

14) مرتضوی، مهناز؛ رسولی، رؤیا؛ حسینیان، سیمین؛ زارعی، حسن (۱۳۹۹). اثربخشی برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق، احترام و صمیمیت زناشویی. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 11(2)، صص 149-127.https://japr.ut.ac.ir

15) هواسی ، ناهید ؛ محسن‌زاده، فرشاد؛ زهراکار،  کیانوش (۱۳۹۵). بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی به روش گاتمن بر کاهش فرسودگی زناشویی زوجین. نشریه روان پرستاری ، 4(6).

https://jfmh.mums.ac.ir

 

16(ضیایی، مریم (1394). تبیین ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای کنترل‌گرایانه زن وشوهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.

17) حاجی علیانی، وحید؛ نوری، ربابه (1400). بررسی رفتار قلدرانه براساس سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی: یک مطالعه مروری. رویش روان‌شناسی، 10(5)، صص 208-196.

https:// frooyesh.ir

 

18) Rosen, L; H. Scott, S. R. & Higgins, M. G. (2023). Books and Bullies: Responses to Bullying in Preschool Students. International Journal of Bullying Prevention, 1-12

 

19) Salmon, S; Turner, S; Taillieu, T; Fortier, J; & Afifi, T. O. (2018). Bullying victimization experiences among middle and high school adolescents: Traditional bullying, discriminatory harassment, and cybervictimization. Journal of Adolescence, 63, 29-40.

 

20) Marengo, D; Fabris, M. A; Prino, L. E; Settanni, M & Longobardi, C. (2021). Student-teacher conflict moderates the link between students’ social status in the classroom and involvement in bullying behaviors and exposure to peer victimization. Journal of Adolescence, 87, 86-97.

 

https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.01.005

 

21) Wang, G. F; Han, A. Z; Zhang, G. B; Xu, N; Xie, G. D; Chen, L. R; ... & Su, P. Y. (2020). Sensitive periods for the effect of bullying victimization on suicidal behaviors among university students in China: the roles of timing and chronicity. Journal of affective disorders, 268, 12-19.

https://doi.org/10.10.1016/j.jad.2020.02.049

 

 

22) Malecki, C. K; Demaray, M. K; Smith, T. J; & Emmons, J. (2020). Disability, poverty, and other risk factors associated with involvement in bullying behaviors. Journal of school psychology, 78, 115-132.

 

https://doi.org/10.1016/j.jsp.2020.01.002

23) Ibrahim Ibrahim Khodair, M. (2023). Bullying against the wife and its relationship to learned helplessness and marital silence in a sample of wives in the light of some demographic variables. Journal of Education Studies and Humanities, 15(3), 701-796.

 

 

24)سعادتی شامیر، ابوطالب؛ زارع ، الهام ؛ صنیعی ، ماندانا (۱۳۹۷). اثربخشی زوج‌درمانی به روش گاتمن بر عملکرد خانواده و سازگاری زناشویی در زوجین متقاضی طلاق . نشریه پژوهش توان‌بخشی در پرستاری، زمستان ۱۳۹۷ ، 5(2).

http://ijrn.ir

25 (قمری گیوی، حسین ؛ اسدی حسن‌وند، اسد( 1399). بررسی میزان تاًثیر زوج درمانی سیستمی بر صمیمیت،مؤلفه های بخشودگی و خودکشی مردان دارای گرایش به روابط فرا زناشویی )خیانت(  مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز. دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی، 15 اردبیل،  مردادماه.

http://uma.ac.ir

 

26) Healy, R. W; & Allen, L. R. (2020). Bowen family systems therapy with transgender minors: A case study.Clinical Social Work Journal,48(4), 402-411.

https://doi.org/10.1007/s10615-019-00704-4

 

27) Mojarrad, A; Ghamarigivi, H; & Kiani, A. (2019). Effectiveness Bowen Systemic Consulting on forgiveness and marital burnout in maladaptive women.Quarterly Journal of Women and Society,9(36), 275-290.

 

https://doi.org/10.22098/jhrs.2021.1329

 

28) Messina, K. C; Kolbert, J. B; Bundick, M. J; Crothers, L. M; & Strano, D. A. (2018). The impact of counseling on Bowen’s differentiation of self.The Family Journal,26(2), 150-155.

 

https://doi.org/10. 1177/1066480718776197

29) حقانی، مریم؛ عابدی، احمد؛ فاتحی‌زاده، مریم ؛ آقایی، اصغر( 1398). هم‌سنجی تأثیر بسته زوج‌درمانی تلفیق سیستمی بوئن و هیجان‌مدار جانسون  و زوج‌درمانی یکپارچه بر کیفیت زندگی زناشویی زوجین آسیب‌دیده. مجله علوم پزشکی صدرا، 8(1)، صص28-11.

 30)Gottman  J, Silver N. (2012). What makes love last?: How to build trust and avoid betrayal. Simon and Schuster.

 

31) محمدی، سحر ؛ پیرخائفی، علیرضا( 1393). ساخت و اعتباریابی مقیاس کیفیت روابط زناشویی با تأکید بر تئوری انتخاب گلاسر.فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 18(5)، 76-45.

https://doi.org/10.22054/jem.2015.789

32) نادری، ایمان( 1392). اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر عزت نفس و تعلق به مدرسه دانش‌آموزان قربانی قلدری در مدرسه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

 

33) سفیداری، لیلا؛ محمدزاده ابراهیمی، علی؛ همت افزار،پروین(1401). اثربخشی خانواده درمانی سیستمی بوئن بر اضطراب مزمن و تمایزیافتگی در مبتلایان به اختلالات روان‌تنی، مجله علوم روان‌شناختی، 21(15)، صص1375-1389.

https://psychologicalscience.ir/article-1-1709-fa.pdf

 

 

34)Mirzanezhad, B. (2020). The Effect of problem-solving based family therapy on emotional intimacy and marital quality  f cultural couples in Tabriz. The American Journal of Family Therapy, 48(5), 405-430.

https://doi.org/10.1080/01926187.2020.1765894

35) شیرزادی، شاداب؛ شفیع‌آبادی، عبداله ؛ دوکانه‌ای فرد، فریده( 1397). مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئن و مینوچین بر کاهش طلاق عاطفی  و بهبود کیفیت زندگی زوجین مراجعه‌کننده به خانه‌های سلامت. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی،9(3)، صص 40-26.

https://jearq.riau.ac.ir