دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، آذر 1390 (17) 
رابطه نقش جنسیتی با سلامت روانی و مؤلفه های آن در زنان شاغل

صفحه 37-48

مهناز علی اکبری دهکردی؛ حسین شکر کن؛ طیبه محتشمی


ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران اداره‌های تربیت‌بدنی استان خوزستان

صفحه 65-74

صدیقه حیدری نژاد؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ایران داودی؛ مهرانگیز پاینده