دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، آبان 1387 (11) 
بررسی ویژگی‌های خواندن و نوشتن و طبقه‌بندی نارساخوان‌های رشدی فارسی زبان

صفحه 15-22

مجید سلطانی؛ رضا نیلی‌پور؛ طاهره سیما شیرازی؛ مهدی رهگذر؛ اکبر بیگلریان