نویسنده = فاطمه رضایی
اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر تشنج و خودمدیریتی بیماران صرع مقاوم به درمان

دوره 16، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 29-39

10.22070/cpap.2020.2855

سمیه روشن‌نیا؛ فاطمه رضایی؛ عزت‌اله قدم‌پور


اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به آسم

دوره 10، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 23-32

فاطمه رضایی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ نجمه وکیلی زارچ؛ بابک امرا؛ حسین مولوی