کلیدواژه‌ها = ساختار عاملی
رواسازی و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خود فراشخصی (MPS)

دوره 19، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 139-150

10.22070/cpap.2021.13816.1040

آسیه اردانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


بررسی ساختار عاملی تأییدی، روایی و اعتبار شاخص احتمال پاداش در دانش آموزان مقطع متوسط دوم شهر تهران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 181-191

10.22070/cpap.2021.7254.0

کوثر عظیمی یانچشمه؛ بتول احدی؛ مهرانگیز پیوسته گر؛ روشنک خدابخش پیرکلانی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس سازش‎یافتگی روان‌شناختی

دوره 17، شماره 2، مهر 1398، صفحه 125-138

10.22070/cpap.2020.2913

فاطمه چینی‌فروشان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی


ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس روابط موضوعی بل

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 193-204

10.22070/cpap.2020.2828

فاطمه مسگریان؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت‌اله فراهانی؛ نیما قربانی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 205-214

10.22070/cpap.2020.2829

زهرا زنجانی؛ حمید یعقوبی؛ لادن فتی؛ محمدرضا شعیری؛ محمد غلامی فشارکی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عامل تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی مقابله‌ای

دوره 15، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 215-226

10.22070/cpap.2020.2830

سیده فاطمه بهرامیان؛ ذکراله مروتی؛ مجید یوسفی افراشته؛ محسن امیری


پرسشنامۀ هراس اجتماعی در نوجوانان: ساختار عاملی اکتشافی و تأییدی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 121-132

10.22070/2.12.121

فاطمه خزایی؛ محمدرضا شعیری؛ مهدیه عطری فرد؛ محمدرضا جلالی؛ لیلا حیدری نسب