کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ارزش‌های عملی

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 131-146

10.22070/cpap.2021.3137

نورالله یوسفی؛ علیرضا پیرخائفی؛ احمد برجعلی


نسخه‌های کوتاه سیاهۀ نشانه‌های بیماری (SCL): وارسی روایی و اعتبار

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 137-162

10.22070/cpap.2020.2929

فاطمه اخوان عبیری؛ محمدرضا شعیری


رواسازی پرسشنامه خیانت زناشویی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 237-248

10.22070/cpap.2020.2900

سارا کریمی؛ رحیم یوسفی؛ مهران سلیمانی